OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku
ul. Rynek 1
37-560 Pruchnik

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku

Stanowisko pracy: Główny księgowy

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Ogłoszono dnia: 04.03.2020 r.

Termin składania dokumentów: do 17.03.2020 r. godz. 15:00

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania niezbędne.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

 1. Posiada obywatelstwo polskie,
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków :
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Posiada znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
 6. Posiada znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa pracy, ochrony danych osobowych,
 2. Znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
 3. Posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 4. Umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów księgowych, płacowych, sprawozdawczych i bankowych,
 5. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 6. Mile widziane doświadczenie w pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej,
 7. Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,
 8. Nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
 9. Predyspozycje do pracy na stanowisku głównego księgowego oraz do pracy w zespole, umiejętność organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi.

II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
 3. Prowadzenia rozliczeń z ZUS i US,
 4. Przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 6. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki,
 7. Opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,
 8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 9. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,
 10. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,
 11. Sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
 12. Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
 13. Rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 14. Kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w Ośrodku (rozliczenie inwentaryzacji rocznej),
 15. Zapewnienie terminowego ściągania należności,
 16. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 17. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki,
 18. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy,
 19. Prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw,
 20. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora OPS należą do kompetencji Głównego księgowego.

III. Kryteria oceny:

 1. materiały dokumentujące wykształcenie, praktykę zawodową,
 2. treść i poprawność wypowiedzi,
 3. komunikatywność.

IV. Informacja o warunkach pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym w wymiarze pełnego etatu (umowa o pracę).

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
  List motywacyjny oraz cv powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. oświadczenia o:
  • niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku,
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw obywatelskich.

Kandydaci zobowiązani są załączyć list motywacyjny oraz kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia zawodowe, a także posiadanie innych umiejętności lub uprawnień przydatnych na zajmowanym stanowisku oraz dokumentów stanowiących podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień pracowniczych.

VI. Miejsce i termin składania dokumentów:

 1. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego księgowego” do dnia 17.03.2020 r. do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).
 2. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.
 3. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Proszę o podanie numeru kontaktowego.
 5. Oferty nie spełniające wymagań niezbędnych oraz niekompletne w zakresie wymaganych dokumentów nie będą brały udziału w postępowaniu związanym z naborem na wolne stanowisko urzędnicze.
 6. Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
 7. Informacje o przebiegu naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pruchnik, stronie internetowej Urzędu Gminy Pruchnik oraz na tablicy informacyjnej urzędu.
 8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Po zakończeniu naboru oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia, zostaną zniszczone.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku
Marta Wałach

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:04.03.2020 19:55
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:04.03.2020 19:55