Zarządzenie Nr 9/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 27.02.2020

w sprawie: wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2020.

Na podstawie art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 późn. zm. ), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół/placówek, po uzyskaniu pozytywnej opinii ZO ZNP w Pruchniku – zarządzam, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Pruchnik na 2020 rok wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w kwocie: 64 698 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych).

§ 2.

Ustala się na rok 2020 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik dla poszczególnych szkół i przedszkola, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Środki, o których mowa w § 1 przeznacza się na organizację różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w zależności od potrzeb opracowanych przez dyrektorów szkół i placówek, w szczególności z uwzględnieniem:

 1. wymagań wobec szkół i placówek określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 2. wyników egzaminów ósmoklasisty;
 3. zadań związanych z realizacją podstawy programowej;
 4. wyniki nadzoru pedagogicznego

 

 § 4.

 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania na 2020 r. opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do w wysokości do 50 % kwoty tej opłaty (czesne), nie większej jednak niż 1200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych) dla jednego nauczyciela za semestr.
 2. W przypadku gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.
 3. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów lub korzystania z urlopu dziekańskiego.
 4. Z wnioskiem o dofinansowanie do opłat za studia/kursy mogą ubiegać się nauczyciele którzy:
  • zatrudnieni są w wymiarze co najmniej ½ etatu,
  • podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły oraz polityką oświatową gminy,
  • muszą uzupełnić kwalifikacje, które są niezbędne do zajmowania stanowiska, na którym nauczyciel jest zatrudniony, lub uzyskają uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły,
  • nie korzystają z innych źródeł dofinansowania.

§ 5.

Ustala się w 2020 roku następujące specjalności na które dofinansowanie jest przyznawane:

 • doradztwo zawodowe,
 • organizacja i zarządzanie placówką oświatową,
 • oligofrenopedagogika,
 • podstawy programowania,
 • diagnoza i terapia pedagogiczna,
 • edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera,
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • j. angielski w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej,
 • rytmika i taniec w edukacji,
 • doskonalenie zawodowe dla sekcji: skrzypce, waltornia, fortepian, akordeon - dot. szkoły muzycznej,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach inne specjalności, wynikające z  nieprzewidzianych, pojawiających się w ciągu roku potrzeb edukacyjnych  szkoły/przedszkola.

§ 6.

 1. Dofinansowanie obejmuje nauczycieli studiujących w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych, publicznych lub niepublicznych zakładach kształcenia nauczycieli oraz placówkach, które mają wpisane w swój statut doskonalenie zawodowe nauczycieli. Dofinansowanie może być przyznane na następujące formy kształcenia:
  • studia podyplomowe,
  • kursy kwalifikacyjne.
 2. W całości lub w części finansuje się udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, kursach doskonalących, warsztatach, szkoleniach oraz w innych formach doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły/przedszkola, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły/przedszkola, a w przypadku kadry kierowniczej z Burmistrzem Pruchnika.

§ 7.

 1. Nauczyciele ubiegający się o dofinansowanie indywidualnego dokształcania składają do dyrektora szkoły/przedszkola, a w przypadku nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora do Burmistrza Pruchnika, następujące dokumenty:
  1. wniosek o przyznanie dofinansowania,
  2. oryginał zaświadczenia z uczelni określającego kierunek studiów, rok, semestr, i wysokość czesnego, lub kopia świadectwa ukończenia kursu lub zaświadczenia o ukończonej innej formie doskonalenia zawodowego,
  3. potwierdzenie uiszczenia opłaty (czesnego) za semestr lub inny dokument (np. faktura, rachunek), na podstawie którego zostanie uiszczone dofinansowanie w wysokości zatwierdzonej przez dyrektora szkoły/przedszkola.
 2. Wniosek o dofinansowanie studiów/ kursów stanowi załącznik nr 2.

§ 8.

Decyzję o przyznaniu dofinansowania nauczycielowi podejmuje dyrektor danej placówki, a w przypadku dyrektora placówki, decyzję podejmuje Burmistrz Pruchnika.

§ 9.

W ramach puli środków na dofinansowanie doskonalenia w danej jednostce, istnieje możliwość przenoszenia ich w trakcie roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomiędzy poszczególne formy dofinansowania do wysokości 20 %.

§ 10.

W przypadku nie ukończenia danego semestru studiów/kursu lub innej formy dającej kwalifikacje, nauczyciel zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego dofinansowania.

§ 11.

 1. Nauczyciel, który otrzymał dofinansowanie do studiów/kursu zobowiązany jest do przepracowania po zakończeniu studiów/kursu co najmniej 3 lata w szkole/placówce prowadzonej przez Gminę Pruchnik.
 2. W przypadku niedopełnienia zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 z powodu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika, nauczyciel zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania.

§ 12.

Dyrektor szkoły/przedszkola w terminie do dnia 31 października składa organowi prowadzącemu wniosek do planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na następny rok budżetowy przygotowany z uwzględnieniem wymagań zawartych w § 3 ust. 1 cytowanego rozporządzenia. We wniosku należy wskazać w szczególności:

 • specjalności i formy kształcenia, które proponuje się objąć dofinansowaniem,
 • propozycję maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
 • przewidywaną liczbę nauczycieli (kierunki, specjalności studiów) objętych dofinansowaniem form doskonalenia zawodowego.

Wzór wniosku dyrektora o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowi załącznik nr 3.

§ 13.

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty Urzędu Miejskiego w Pruchniku oraz dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pruchnik.

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:27.02.2020 21:19
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:04.03.2020 21:45