Zarządzenie Nr 12/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 12.03.2020

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587, z 2019 r. poz. 1634) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce, Kramarzówka 98, 37 -560 Pruchnik.

§ 2.

Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 3.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

  1. na stronie internetowej Gminy Pruchnik - www.gminapruchnik.pl
  2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku – www.pruchnik.bip.info.pl
  3. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
  4. w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

 § 4.

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Pruchnika.
  2. Powierzenie stanowiska dyrektora nastąpi od dnia 1 września 2020 roku.

 § 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 12 marzec 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:12.03.2020 21:53
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:16.03.2020 22:01