OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Pruchnika
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce

I. Organ prowadzący szkołę:

 Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik

II. Nazwa i adres szkoły której dotyczy konkurs:

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce, Kramarzówka 98, 37-560 Pruchnik

III. Wymagania wobec kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

 1. Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba, spełniająca wymagania określone w pkt 1 lub w pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597 oraz z 2019 r. poz. 1661):
  jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:
  1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
  2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarzadzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4. uzyskał przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:
   • co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
   • pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
   • w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,
  5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
  8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1140 z późn. zm);
  11. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z późn. zm), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 2. Do konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany który:
  • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz
  • spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11 cytowanego wyżej rozporządzenia.
 3. Stanowisko dyrektora w publicznej szkole może zajmować również:
  1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
  2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 3 ppkt a, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
  3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263 ze zm.)
   - spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
 4. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, spełniająca łącznie wymagania wynikające z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 i z 2019 r. poz. 1661), która:
  1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
  2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  5. spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 cytowanego wyżej rozporządzenia.

IV. Wymagane dokumenty

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587, z 2019 r. poz. 1634) tj.:
  a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,
  b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  - imię (imiona) i nazwisko,
  - datę i miejsce urodzenia,
  - obywatelstwo,
  - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
  e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  f) w przypadku cudzoziemca – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:
  - dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z późn. zm.), lub
  - dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub - jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska, lub
  - dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
  g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.),
  k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
  m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  n) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. , poz. 2215 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w 3art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2180 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 2. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w punkcie IV lit. d - g, l i m.

V. Informacja o sposobie i terminie składania ofert

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kramarzówce”, w terminie do dnia 8 kwietnia 2020 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, pokój nr 21 lub na adres: Urząd Miejski w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik (decyduje data wpływu).
  Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Pruchnika.

VI. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w referacie ds. realizacji usług wspólnych z zakresu oświaty w Urzędzie Miejskim w Pruchniku: tel. (16) 623 61 17.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Burmistrza Pruchnika konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:12.03.2020 22:02
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:16.03.2020 22:18