Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik

Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita wartość projektu/zadania

5 268 730,23 zł, w tym ujęto dokumentację techniczną, roboty budowlane, nadzór inwestorski, promocję, badania ex-post

Źródło dofinansowania i kwota

UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków RPO  WP na lata 2014-2020* -             3 193 072,28 zł

środki własne Gminy Pruchnik – 2 075 657,95 zł

Termin realizacji projektu**

15.03.2016 – 08.05.2018

Wykonawca projektu***

  1. Wykonawca dokumentacji technicznej wyłoniony zapytaniem ofertowym (art. 4 pkt 8 UPZP) - Autorska Pracownia Projektowa Dom „DOM” mr inż. architekt Henryk Sobolewski, uL. Paderewskiego 116, 35 - 303 Rzeszów  , oraz Centrum Doradczo Usługowe PRYZMAT Edyta Uchman, 37-700 Przemyśl, ul. Łukasińskiego 18/9.
  2. Wykonawca robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i drogowych: - budynek byłego Ośrodka Zdrowia w Pruchniku - Firma Remontowo-Budowlana „PIOTROWSKI” Paweł Piotrowski, Piwoda 150, 37-522 Wiązownica (przetarg IZ 271/2/2017), -SP nr 1 w Pruchniku - INFORES POBO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Mickiewicza 4, 37-700 Przemyśl (przetarg IZ 271/3/2017), - SP w Kramarzówce - INFORES POBO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Ul. Mickiewicza 4, 37-700 Przemyśl (przetarg IZ 271/4/2017).
  3. Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym „Inwest –Rol” Spółka z o.o., ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemyśl (przetarg IZ 271/7/2017)
  4. Wykonawca 6 szt. tablic – 3 szt. informacyjnych i 3 pamiątkowych: Pracownia Szyldów i Reklam s.c. T. Buśkiewicz, R.Czagowiec, ul. Wrzeciono 48, 01-956 Warszawa zapytanie ofertowe IZ 271/3.2/P/2017 )
  5. SOLISA Jakub Szymanowicz ul. Ślęża 188/3, 53-113 Wrocław (zapytanie ofertowe IZ 271/3.2/B/2017 )

* więcej informacji można pobrać ze strony www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce nabory wniosków

** termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do planowanego jego rozliczenia merytoryczno-finansowego z Urzędem Marszałkowskim

*** więcej informacji, szczegółów technicznych można będzie pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne lub ze strony zamówienia rpo.podkarpackie.pl

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

10.02.2015 – 16.09.2016 – przygotowanie zapytania ofertowego dot. opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik”, ogłoszenie zapytania ofertowego, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy z Wykonawcą;  złożenie do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik”. Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i energię w budynkach użyteczności publicznej objętych projektem w Gminie Pruchnik. Bezpośrednio przyczyni się to do poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszone poziomu zużycia energii cieplnej i elektrycznej zużywanej w budynku byłego ośrodka zdrowia, Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruchniku i Szkoły Podstawowej w Kramarzówce. Cele te zostaną osiągnięte poprzez kompleksową modernizację energetyczną oraz przebudowę, modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii w obiektach infrastruktury edukacyjnej i publicznej; przeprowadzenie przez UMWP oceny formalnej wniosku, oceny środowiskowej, oceny merytorycznej, ogłoszenie listy projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego

(http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/831-3-2-modernizacja-energetyczna-budynkow-konkurs-nr-rppk-03-02-00-iz-00-18-001-15).

03.11.2016 - 28-02-2017 - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Gminą Pruchnik na realizację projektu, wystąpienie do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO WP Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wyrażenie zgody o przeprowadzenie postępowania w podziale na trzy obiekty, z uwagi na wprowadzenie tzw. centralizacji VAT w JST, złożenie stosownych wyjaśnień w odpowiedzi na zapytanie DWPI RPO WP.

01.03 – 05.05.2017 - przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu na „Kompleksową poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych, przekazanie placu budowy. Przedłożenie do weryfikacji Samorządu Województwa dokumentacji przetargowej; przygotowanie zapytania ofertowego dot. promocji projektu w zakresie wykonania i montażu 6 szt. tablic (3 tablic informacyjnych, 3 tablic pamiątkowych), ogłoszenie zapytania ofertowego, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy z Wykonawcą tablic informacyjnych promujących projekt, inspektorem nadzoru.

13.06 – 29.12.2017 Odstąpienie od umowy z Wykonawcą tablic promocyjnych, ogłoszenie II zapytania ofertowego w zakresie promocji, podpisanie umowy z  nowym Wykonawcą tablic promocyjnych, zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy badań ex-post, podpisanie z nim umowy, odbiory robót budowlanych, usług, złożenie wniosku o płatność końcową.

30.12.2017 – 08.05.2018 weryfikacja przez Urząd Marszałkowski wniosku o płatność końcową, ostateczne rozliczenie finansowo-merytoryczne projektu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.05.2018 08:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż