Budowa sali gimnastycznej i wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT Szkoły Podstawowej w Kramarzówce

„Budowa sali gimnastycznej i wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT Szkoły Podstawowej w Kramarzówce”

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita wartość projektu/zadania

2 274 292,36 zł, w tym ujęto dokumentację techniczną, roboty budowlane, nadzór inwestorski, promocję, zakup sprzętu ICT oraz wyposażenia pracowni matematycznej i przyrodniczej

Źródło dofinansowania i kwota

1. UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI Spójność Przestrzenna i Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 * 590019,89 zł

2.Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki) – 400 000,00 zł

3.środki własne Gminy  – 1 284 272,47 zł

Termin realizacji projektu**

12.01.2016 – 31.10.2018

Wykonawca projektu***

1.Wykonawcy robót budowlanych:

a)Eurobud Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bystrowice 164, 37-565 Roźwienica (PRZETARG NR IZ 271/16/2016)

b) Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel z siedzibą w Tyniowiece 66, 37-565 Roźwienica (PRZETARG NR IZ 271/2/2018)

2.Zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WP i/lub na podstawie wewnętrznego regulaminu Urzędu wyłoniono:

- wykonawców dokumentacji technicznej: pierwotnej - Studio Architektury Artur Ostafijczuk ul. Podzamcze 41,37-500 Jarosław oraz zamiennej –Marian Muzyczka, Marek Drozd,

- Inspektora Nadzoru – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Inwest-Rol” Spółka z o.o., ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemyśl

- Wykonawcę promocji projektu – Jklaser.pl Janusz Kochanowicz, ul. Jasna 60A, 37-560 Pruchnik

-dostawcę wyposażenia ICT - F.H.U. „HORYZONT” Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice

* więcej informacji można pobrać ze strony www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce nabory wniosków

** termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do planowanego jego rozliczenia merytoryczno-finansowego z Donatorami

*** więcej informacji, szczegółów technicznych można będzie pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/ogłoszenie przetargu/SIWZ lub ze strony zamówieniarpo.podkarpackie.pl

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

12.01.2016 Gmina Pruchnik złożyła do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa sali gimnastycznej i wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT Szkoły Podstawowej w Kramarzówce”. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego SP w Kramarzówce . Projektowana sala gimnastyczna będzie budynkiem o wymiarach wewnętrznych 26,06 x 12,68 m oraz związanego z użytkowaniem sali zaplecza socjalnego przeznaczonego dla potrzeb uczniów szkoły na cele prowadzenia zajęć w ramach wychowania fizycznego oraz zajęć pozaszkolnych i popołudniowych. Budynek zaprojektowano w formie jednolitej bryły o dwóch różnych wysokościach: - część pierwsza – sala gimnastyczna - część druga - jednokondygnacyjne zaplecze socjalne - łącznik ze szkołą. Budynek będzie niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny - hala sportowa oraz zaplecze socjalne, oddzielne dla dziewcząt i chłopców, pomieszczenia do magazynowania sprzętu sportowego, sanitariaty ogólnodostępne oraz pomieszczenie trenera. Sala połączona zostanie z istniejącym budynkiem szkoły poprzez niewielkie modernizacje pomieszczeń od strony północnej. Obiekt dostosowany będzie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Kubatura obiektu wyniesie – 4789,33 m3. Zakres rzeczowy projektu obejmuje instalacje elektryczną LED oraz montaż ogniw fotowoltaicznych do 10 kV Sala gimnastyczna zostanie wyposażona w sprzęt montowany na stałe. Zakup nowoczesnego sprzętu ITC: - sprzęt teleinformatyczny w postaci 18 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem systemowym i antywirusowym, - wyposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej.

19.02. – 15.11.2016 przeprowadzenie przez UMWP oceny formalnej wniosku, oceny środowiskowej, oceny merytorycznej, podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Pruchnik na realizację zadania. Przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, otwarcie ofert.

18.11. – 01.12.2016 przygotowanie procedur (zgodnie z wytycznymi IZ RPO WP) wyłonienia inspektora nadzoru i wykonawcy plakatów promujących projekt, wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonawcę robót budowlanych, podpisanie z nim umowy i przekazanie placu budowy, podpisanie umów z wykonawcą pełniącym nadzór inwestorski na robotach budowlanych i wykonawcą plakatów promujących projekt.

2017 r. uzgodnienia z MSiT, Urzędem Marszałkowskim, przygotowanie dokumentacji projektowej na zmianę dachu, spowodowaną między innymi wprowadzeniem reformy oświaty i rysującym się przyrostem demograficznym dzieci w szkole podstawowej w Kramarzówce spowodowały konieczność zapewnienia dodatkowych sal lekcyjnych. Zmusiło to samorząd Gminy Pruchnik do kolejnego wysiłku w celu stworzenia właściwych warunków młodzieży szkolnej do nauki. Po przeprowadzonej analizie dokumentacji technicznej i konsultacjach z projektantami została podjęta decyzja o wykonaniu nad częścią socjalną sali w miejsce projektowanego stropodachu dodatkowych dwóch pomieszczeń dydaktycznych i antresoli dla widzów obserwujących zmagania sportowców. Dzięki temu przedsięwzięciu znacznie poprawi się funkcjonalność budynku i zostanie zapewniona odpowiednia liczba sal lekcyjnych w szkole dla prowadzenia nauczania. Wprowadzona zmiana dachu z płaskiego na wielospadowy poprawi także estetykę i wygląd architektoniczny budynku. Z uwagi na ograniczenia czasowe dotychczasowych projektantów sali gimnastycznej i przez to rezygnację z dalszej współpracy z inwestorem zmuszeni zostaliśmy do poszukiwania nowego zespołu projektowego i zapewnienie mu czasu na przygotowanie zamiennej dokumentacji. Wprowadzone zmiany w zaprojektowanym budynku spowodowały konieczność uzyskania nowych uzgodnień i stosownych pozwoleń. Proces ten wydłużył czas realizacji inwestycji i spowodował zmiany harmonogramu budowy.

16.01-– 25.10.2018 przygotowanie przetargu, rozstrzygnięcie i podpisanie umowy z Wykonawcą dachu nad częścią socjalną i łącznikiem sali gimnastycznej przy SP w Kramarzówce, odbiory robót, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, rozliczenia merytoryczno-finansowe z Wykonawcami robót i usług, z MSiT, Urzędem Marszałkowskim, pozytywna weryfikacja wniosku o płatność końcową, wpływ dotacji.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa sali gimnastycznej i wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT Szkoły Podstawowej w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.10.2018 18:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż