Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik: rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Pruchniku i Hawłowicach

Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik: rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Pruchniku i Hawłowicach

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita wartość projektu/zadania

20 937 826,73 zł, w tym roboty budowlane dotyczące rozbudowy oczyszczalni, budowy kanalizacji w Pruchniku i Hawłowicach, nadzór inwestorski, promocja

Źródło dofinansowania i kwota

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa RPO  WP na lata 2014-2020*- 8 808 399,26 zł

środki własne Gminy Pruchnik – 12 129 427,47 zł, w tym z odzyskanego VAT-u ok.

4 000 000,00 zł

Termin realizacji projektu**

24.08.2016 – 31.12.2018r.

Wykonawca projektu***

  1. Wykonawca rozbudowy oczyszczalni ścieków: Inżynieria Rzeszów S.A.,
    ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów (przetarg IZ 271/8/2017 –procedura unijna),
  2. Wykonawca budowy kanalizacji w Pruchniku i Hawłowicach: Konsorcjum Firm:
    Lider Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o.,
    ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów, Partner: Zakład Budowlano – Instalacyjny, Grzegorz Falger, 37-122 Albigowa 344 (przetarg IZ 271/9/2017 – procedura unijna),
  3. Nadzór inwestorski: Nadzór  przy rozbudowie oczyszczalni ścieków: AB CONSULTING Spółka Cywilna, 38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47 (przetarg IZ 271/24/2017);Nadzór przy budowie kanalizacji: EUROINWEST - Renata Musiałek, 38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47 (przetarg IZ 271/26/2017),
  4. Wykonawca 6 szt. tablic – 3 szt. informacyjnych i 3 pamiątkowych: Pracownia Szyldów i Reklam s.c. T. Buśkiewicz, R. Czagowiec, ul. Wrzeciono 48, 01-956 Warszawa (zapytanie ofertowe IZ 271/4.3/P/2017).

* więcej informacji można pobrać ze strony www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce nabory wniosków

** termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do planowanego jego rozliczenia merytoryczno-finansowego z Urzędem Marszałkowskim

*** więcej informacji, szczegółów technicznych można będzie pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2017 oraz zamówienia publiczne/rozeznanie cenowe

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

24.08.2016 – 09.03.2017 złożenie do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik”.  Zakres rzeczowy projektu obejmuje: - rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Pruchniku (z przepustowości 630m3/d do 1420m3/d), budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami (około 22 km) i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Hawłowice - budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami i niezbędną infrastrukturą w Pruchniku, ul. Lipowa, Jarosławska, Grunwaldzka, Zamkowa - budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami i niezbędną infrastrukturą w Pruchniku, część ul. Jarosławskiej. Zakres robót objętych projektem jest zgodny z dokumentacją techniczną. Celem projektu rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków oraz budowy sieci kanalizacyjnej jest: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Pruchnik i Hawłowice poprzez wyeliminowanie nieszczelności i niekontrolowanych przecieków ścieków do gruntu będących skutkiem ich dotychczasowego gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych. Ochrona czystości wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona ziemi poprzez zapewnienie odbioru ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych projektowanymi kolektorami sanitarnymi i dostarczenie ich do Oczyszczalni Ścieków w Pruchniku, a następnie ich oczyszczenie. Ochrona gleby i powietrza na terenie gminy, które w zasadniczy sposób oddziałują na otoczenie. - Rozwój i poprawa infrastruktury miejskiej i wiejskiej.

Przeprowadzenie przez UMWP oceny technicznej, formalnej wniosku, oceny środowiskowej, oceny merytorycznej, ogłoszenie listy projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/766-4-3-1-gospodarka-sciekowa

30.03.201709.05.2017 podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Gminą Pruchnik na realizację projektu, wystąpienie do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO WP Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wyrażenie zgody na wyłączenie kosztu niekwalifikowanego  - instalacji  fotowoltaicznej z zakresu robót, zgoda Instytucji Wdrażającej na zmiany we wniosku o dofinansowanie.

31.03.2017 -  21.02.2018 przygotowanie 4 dokumentacji przetargowych, w tym dwóch w procedurze unijnej na rozbudowę oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji, nadzór inwestorski przy oczyszczalni i przy budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz zapytanie ofertowe na wykonanie 6 tablic promujących projekt. Ogłoszenie postępowań, rozstrzygnięcie ich, wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego z pierwszym wnioskiem o płatność, podpisanie 5 umów z wykonawcami poszczególnych zakresów, przekazanie placów budów. Aktualizacja wniosku o dofinansowanie po rozstrzygniętych postępowaniach. Zawarcie umów pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na wkład własny i na wyprzedzające finansowanie.

02.03-31.12.2018 Kolejne wystąpienia z wnioskami o płatność do Instytucji Dotującej, odbiory robót, rozruchy technologiczne, odbiory końcowe, uzyskanie pozwoleń na użytkowanie, rozliczenia końcowe merytoryczno finansowe z Wykonawcami, z Instytucją Dotującą, z WFOŚiGW.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik: rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Pruchniku i Hawłowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2018 15:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż