ZMIANA SIWZ Przebudowa drogi gminnej nr 111661R Rozbórz Okrągły - Jodłówka Parcelacja od km 0+009,00 do km 0+593,00

IZ 271/6/2020                                                                                      Pruchnik 30-04-2020 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowa drogi gminnej nr 111661R Rozbórz Okrągły - Jodłówka Parcelacja od km 0+009,00 do km 0+593,00”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 18436 ze zm.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale:

  1. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ust. 3 pkt 8a

JEST:

  1. zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony, oferta na

„Przebudowa drogi gminnej nr 111661R Rozbórz Okrągły - Jodłówka Parcelacja od km 0+009,00 do km 0+593,00”

nie otwierać przed 07-05-2020 r. do godz. 10:05”

POWINNO BYĆ:

  1.  zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony, oferta na

„Przebudowa drogi gminnej nr 111661R Rozbórz Okrągły - Jodłówka Parcelacja od km 0+009,00 do km 0+593,00”

nie otwierać przed 11-05-2020 r. do godz. 10:15”

  1.  XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERTY ust. 1 i 3

JEST:

Termin składania ofert upływa w dniu: 07-05-2020 r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 07-05-2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego adres: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pok.15 (sala narad - parter).

POWINNO BYĆ:

Termin składania ofert upływa w dniu: 11-05-2020 r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 11-05-2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego adres: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pok.15 (sala narad - parter).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Uwagi Zamawiającego:

Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2020 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, ewentualną zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia. Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ Przebudowa drogi gminnej nr 111661R Rozbórz Okrągły - Jodłówka Parcelacja od km 0+009,00 do km 0+593,00
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.04.2020 14:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż