UCHWAŁA Nr 180/XXIII/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie:
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik w wysokości 574 zł. (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery złotych).

§ 2

Traci moc uchwała Nr 97/XIII/2004 Rady Gminy Pruchnik z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagradzania zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:05.04.2005 14:13
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:06.04.2005 12:13