Zarządzenie Nr 68/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 05.11.2018

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 7 004,00zł, w tym:

 • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 004,00zł
 • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy  w kwocie 6 000,00zł na wynagrodzeni pracowników socjalnych

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 24 576,00zł, w tym:

 • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 18 576,00zł, z przeznaczeniem na:
  a) składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 576,00zł
  b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 23 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP nr F-VI.3111.1.290.2018,
F – VI.3111.1.292.2018, F – VI.3111.1.293.2018.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 7 004,00zł, w tym:

 • wynagrodzenie pracowników UM 1 004,00zł
 • wynagrodzenie pracowników socjalnych 6 000,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 24 576,00zł, w tym:

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 576,00zł
 • zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 23 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 81 010,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w Urzędzie Miejskim w Pruchniku na kwotę 27 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 68/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:05.11.2018 23:41
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:04.05.2020 23:46