IZ 271/6/2020                                                                                                              Pruchnik 05-05-2020 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowa drogi gminnej nr 111661R Rozbórz Okrągły - Jodłówka Parcelacja od km 0+009,00 do km 0+593,00”.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

PYTANIE NR 1 

W związku z tym, że na wykonane roboty może być udzielona przez Wykonawcę gwarancja i rękojmia na okres 60 miesięcy, prosimy o wyjaśnienie czy okres gwarancji i rękojmi na wykonane oznakowanie poziome będzie taki sam. Trwałość oznakowania poziomego cienkowarstwowego to 12 miesięcy, a grubowarstwowego to 36 miesięcy. Wydłużenie okresu gwarancji ponad wskazany (12 miesięcy/ 36 miesięcy) spowoduje konieczność jego powtórnego wielokrotnego wykonania- co musimy uwzględnić w ofercie. Prosimy o podanie jednoznacznie, jaki przyjąć okres gwarancji dla oznakowania poziomego.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający informuje, że okres gwarancji i rękojmi dotyczy całego przedmiotu zamówienia tj. robót pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111661R Rozbórz Okrągły - Jodłówka Parcelacja od km 0+009,00 do km 0+593,00” i jest jednym z kryteriów oceny ofert o czym mowa w rozdziale XVII SIWZ.

 

PYTANIE NR 2 

Prosimy o zamieszczenie warunków technicznych oraz dokumentacji projektowej dotyczącej likwidacji kolizji i sieci tj.: przesunięcie kabla teletechnicznego oraz przesunięcie słupa elektrycznego.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający uzupełnia załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja techniczna o warunki techniczne i/lub wskazania na:

- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej wydane przez ORANGE: ewentualne zabezpieczenie kabla ziemnego w km 0+563 – w związku z obniżeniem niwelety jezdni na tym odcinku,

- przesunięcia słupa linii nn wydane przez PGE Dystrybucja S.A. (w załączeniu),

- Słup teletechniczny w km 0+397 zostanie przesunięty na własny koszt właściciela tj. Oxynet-u.

 

Przedmiotowe warunki ze względu na charakter robót nie wymagają konieczności sporządzenia odrębnej dokumentacji technicznej.

Zmodyfikowany załącznik nr 8 do SIWZ w uzupełnieniu do odpowiedzi.

 

PYTANIE NR 3

Wyjaśnienie rozbieżności po między projektem a załącznikiem nr 8 do SIWZ- kosztorysem.
 załączniku nr 8 do SIWZ w pozycjach dotyczących podbudowy, grubości warstw różnią się w stosunku do grubości warstw na rysunku – prosimy o jednoznaczne podanie grubości dla danej warstwy.

Odpowiedź na pytanie 3

Grubości podbudów należy przyjmować zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 8 do SIWZ.

 

PYTANIE NR 4

Wskazanie miejsca wbudowania palisady betonowej –długość 190m.

Odpowiedź na pytanie 4

Wbudowanie palisady betonowej projektowane jest w km 0+390,00 – 0+580 – po prawej stronie drogi między chodnikiem a przyległą skarpą. 

 

PYTANIE NR 5

W kosztorysie POZYCJA KOSZTORYSU 4. LIKWIDACJA KOLIZJI I SIECI. Lp. 1. Przesuniencie kabla teletech 53m. 2. Przesuniencie słupa elektrycznego szt.1. W opisie technicznym str.9 pkt. 5.URZĄDZENIA OBCE- Przebudowa drogi wymaga jedynie przesuniencia istniejącego słupa oświetlenia ulicznego zasilanego kablem napowietrznym oraz przesuniencia słupów teletechnicznych i kabla teletechnicznego ( według oddzielnego opracowania)- ww. roboty wykonane będą przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Inwestycja nie wymaga przebudowy pozostałej infrastruktury technicznej, niemniej jednak należy zachować ostrożność przy skrzyżowaniach i zbliżeniach według planu sytuacyjnego. Proszę o dołączenie przedmiotowego opracowania w celu rzetelnej wyceny pozycji kosztorysowych przez Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający uzupełnia załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja techniczna o warunki techniczne i/lub wskazania na:

- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej wydane przez ORANGE: ewentualne zabezpieczenie kabla ziemnego w km 0+563 – w związku z obniżeniem niwelety jezdni na tym odcinku,

- przesunięcia słupa linii nn wydane przez PGE Dystrybucja S.A. (w załączeniu),

- słup teletechniczny w km 0+397 zostanie przesunięty na koszt własny właściciela tj. Oxynet-u.

 

Przedmiotowe warunki ze względu na charakter robót nie wymagają konieczności sporządzenia odrębnej dokumentacji technicznej.

Zmodyfikowany załącznik nr 8 do SIWZ w uzupełnieniu do odpowiedzi.

 

PYTANIE NR 6

W kosztorysie POZYCJA KOSZTORYSU 7. ROWY KRYTE I PRZEPUSTY. Lp.5. Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm długość do 15  m -24mb, Lp. 6. Montaż kanałów z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 300 mm o sztywności obwodowej SN 8 (lub równoważne)-137mb. Lp.7.Montaż kanałów z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm o sztywności obwodowej SN 8 (lub równoważne)-342mb. Ze względu na brak informacji w opisie technicznym i STWiORB nt. sztywności obwodowej SN dla rur PP i PVC, prosimy o potwierdzenie zastosowania w tych pozycjach kosztorysowych rur PP o sztywności obwodowej SN 8 ja w załączonym kosztorysie.

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający zaleca zastosowanie rur PP o sztywności obwodowej SN 8, jak w załączonym po zmianach kosztorysie ofertowym.

 

PYTANIE NR 7

W kosztorysie POZYCJA KOSZTORYSU 7. ROWY KRYTE I PRZEPUSTY. Lp.4. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem z kratą  żeliwną na 40 t, na ławie z betonu C 16/20 gr. 20 cm, wraz z  wykonaniem wykopu i zasypaniem. W opisie technicznym str.8 i 9 pkt. 4.8. Odwodnienie- str. 9 linijka 4 – budowa krat ściekowych na trzonie z rur HDPE. W związku z różnicą występująca pomiędzy kosztorysem a opisem technicznym proszę o wskazanie rodzaju materiału z jakiego należy wykonać kratki ściekowe jak również czy należy zastosować pierścień odciążający z pytą odciążającą na kratce ściekowej?

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający zaleca zastosowanie studzienek ściekowych ulicznych z rur betonowych z pierścieniem.

 

PYTANIE NR 8

W kosztorysie POZYCJA KOSZTORYSU 7. ROWY KRYTE I PRZEPUSTY. Lp.9. Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 60 cm pod  zjazdami (zjazdy). W opisie technicznym str.8 pkt. 4.6. Zjazdy- Planowana inwestycja przewiduje przebudowę zjazdów w zakresie utwardzenia kostką betonową i betonem asfaltowym, w granicach pasa drogowego oraz remont istniejących przepustów poprzez wymianę na przepusty z rur PE. W związku z różnicą pomiędzy kosztorysem a opisem technicznym proszę o wskazanie rodzaju materiału z jakiego należy wykonać przepusty pod zjazdami?

W PZT nie wskazano lokalizacji przepustów oraz zjazdy przeznaczonych do przebudowy po stronie lewej. Proszę o podanie lokalizacji przepustów i zjazdów po stronie  lewej.

Odpowiedź na pytanie 8

Zamawiający zaleca wykonanie przepustów z rur karbowanych PE. Na rysunku PZT wskazano zjazdy po lewej stronie drogi.

 

PYTANIE NR 9

W kosztorysie POZYCJA KOSZTORYSU 8. ELEMENTY ULIC Lp. 5. PALISADA betonowa wysokości 1m (w standardzie). Proszę o podanie lokalizacji palisady?

Odpowiedź na pytanie 9

Wbudowanie palisady betonowej projektowane jest w km 0+390,00 – 0+580 – po prawej stronie drogi między chodnikiem, a przyległą skarpą.

 

PYTANIE NR 10

W kosztorysie POZYCJA KOSZTORYSU 10. OZNAKOWANIE POZIOME Lp. 1. Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grub.  warstwy 3-4 mm - linie ciągłe Lp. 2. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 26-75 pojazdów na godzinę Lp. 3. Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę. W opisie technicznym str.8 pkt. 4.7. Oznakowanie drogi i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – Wg odrębnego opracowania. Proszę o załączenie brakującego opracowania.

Odpowiedź na pytanie 10

Zamawiający uzupełnia załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja techniczna o projekt stałej organizacji ruchu.

 

Burmistrz Pruchnika

 

mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki:

  1. Uzupełnienie załącznika nr 1 do SIWZ – dokumentacja techniczna,
  2. Zmodyfikowany załącznik nr 8 do SIWZ – kosztorys ofertowy do WYCENY.

 

Uwagi Zamawiającego:

Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2020 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, ewentualną zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia. Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Przebudowa drogi gminnej nr 111661R Rozbórz Okrągły - Jodłówka Parcelacja od km 0+009,00 do km 0+593,00
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:05.05.2020 13:07
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:05.05.2020 13:15