Zarządzenie Nr 60/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 19.09.2018

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 241 016,00zł, w tym:

 • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:
  - zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej 1 004,00
  - częściowe uzupełnienie wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich 3 113,00
  - realizację świadczeń rodzinnych 231 951,00
  - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 4 828,00
  - wydanie Karty Dużej Rodziny 120,00

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 10 244,00zł,  w tym:

 • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 244,00zł, z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych


Szczegóły zawiera zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie pisma WP Nr F-VI.3111.1.209.2018,F-VI.3111.1.205.2018, F-VI.3111.1.183.2018, F-VI.3111.1.98.2018, F-VI.3111.1.212.2018.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 241 016,00zł, w tym:

 • zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej 1 004,00\
 • częściowe uzupełnienie wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich 3 113,00
 • realizację świadczeń rodzinnych 231 951,00
 • opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 4 828,00
 • wydanie Karty Dużej Rodziny 120,00

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 10 244,00zł, w tym:

 • realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych 10 244,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 56 966,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Dokonuje się zamiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 10 300,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym ZGK na kwotę 30 000,00zł.

Szczegóły zawiera zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 8.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym SDS w Pruchniku na kwotę 7 872,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 9.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 17 275,00zł, z przeznaczeniem na:

 • dokonanie zwiększenia odpisu na FSS dla nauczycieli emerytów w kwocie 9 975,00zł
 • bieżące funkcjonowanie cmentarzy komunalnych w kwocie 7 300,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 10.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym OPS w Pruchniku na kwotę 6 983,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 11.

Zarządzeni wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 60/2018 z dnia 19 września 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:19.09.2018 17:21
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:05.05.2020 17:35