Zarządzenie Nr 37/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 24.04.2018

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 265 147,28zł, w tym:

 • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 134 157,28zł, z przeznaczeniem na:
  a) zwrot części podatku akcyzowego 126 557,28zł
  b) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 4 800,00zł
  c) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych 2 800,00zł
 • dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na kwotę 130 990,00zl, z przeznaczeniem na:
  a) realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 36 990,00zł
  b) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych 14 000,00zł
  c) wypłata świadczeń pomocy materialnej 80 000,00zł

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr F- VI.3111.1.62.2018, 63.2018, 55.2018, 58.2018,53.2018, 49.2018.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 265 147,28zł, w tym:

 • zwrot części podatku akcyzowego 126 557,28zł
 • wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 4 800,00zł
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych 2 800,00zł
 • realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 36 990,00zł
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych 14 000,00zł
 • wypłata świadczeń pomocy materialnej 80 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym UM w Pruchniku na kwotę 3 000,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym ZGK na kwotę 100,00zł.

Szczegóły zawiera zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzeni wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 37/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.04.2018 19:40
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:06.05.2020 19:46