Zarządzenie Nr 79/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 4.12.2018

w sprawie: powołania stałego składu osobowego Komisji Przetargowej, Zespołu Nadzoru, ustanowienia i stosowania regulaminu działania Komisji Przetargowej i Zespołu Nadzoru, regulaminów udzielania zamówień, których wartość przekracza i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO, przeprowadzania Dialogu Technicznego, sporządzenia i stosowania planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.), w związku z art. 44 i 68 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołać Komisję stałą ds. przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz Zespół Nadzoru, o których mowa w art. 19 - 21 ustawy PZP w składzie określonym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Ze składu stałego Komisji oraz Zespołu Nadzoru do przygotowania, przeprowadzenia i kontroli realizacji dla poszczególnych postępowań powoływane będą decyzją przewodniczącego lub jego zastępcy tymczasowe Komisje i Zespoły Nadzoru w składzie co najmniej 3 osobowym.

§ 3.

 1. Komisja przetargowa oraz Zespół Nadzoru ds. zamówień publicznych będzie działać w oparciu o „Regulamin działania Komisji Przetargowej i Zespołu Nadzoru” stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia.
 2. Zasady, procedury postępowań o zamówienie publiczne w Urzędzie Miejskim w Pruchniku i jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik, obieg dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi oraz wykaz stanowisk odpowiedzialnych za sprawy z zakresu zamówien publicznych poniżej 30.000 EURO stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.
 3. W zamówieniach:
  a) których wartość nie przekarcza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro stosować należy zapisy „Regulaminu zamówień o wartości do 30.000 Euro” stanowiące załącznik nr 4 do Zarządzenia,
  b) na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż kwota wskazana w art. 138g ust.1 pkt 1 ustawy PZP stosować należy zapisy „Regulaminu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi” stanowiące załącznik nr 7 do Zarządzenia.
 4. Do postępowań prowadzonych w oparciu o Dialog Techniczny stosować należy zapisy „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” stanowiące załącznik nr 5 do Zarządzenia.
 5. Ustalenia wartości zamówienia oraz wskazanie sposobu postępowania dokonuje:
  a) w Urzędzie Miejskim w Pruchniku stanowisko ds. zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie wartości przekazanej przez poszczególne stanowiska pracy wnioskujące o postępowanie lub naczelnicy wydziałów lub kierownicy referatów lub inne osoby do tego wskazane i/lub upoważnione,
  b) w jednostkach organizacyjnych – kierownicy lub dyrektorzy lub inne osoby do tego wskazane i/lub upoważnione.

§ 4.

Na poszczególnych stanowiskach pracy należy prowadzić rejestr zamówien publicznych do 30 000 EURO -wzór stanowi załącznik do regulaminu, o którym mowa w §3 ust. 3a. Warunki przekazania rejestru do pracownika sporządzajacego sprawozdanie roczne zostały określone w załączniku nr 4 do Zarządzenia.

§ 5.

Wyłączenia wydatków z rejestru:

 1. sprawy na które prowadzono postępowania w świetle ustawy w trybach przetargowych na stanowisku ds.zamówień publicznych;
 2. sprawy prowadzone na podstawie innych ustaw (np. gospodarka nieruchomościami; fundusz płac itp).

§ 6.

 1. Każde ze stanowisk w okresie do 15 dni po uchwaleniu budżetu gminy przekaże na stanowisko ds. Inwestycji i Zamówień publicznych plan postępowań o udzielenia zamówienia w formie wskazanej w załączniku nr 6 do Zarządzenia.
 2. Plan postępowań o udzielenia zamówienia dla całej jednostki zostanie ogłoszony na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pruchniku najpóźniej do 30 dni od daty uchwalenia budżetu i zostanie przygotowany w całości na podstawie złożonych przez stanowiska planów częściowych.
 3. Za sporządzenie całości planu i opublikowanie na stronie internetowej odpowiedzialne jest stanowisko ds. Zamówień publicznych.
 4. Za weryfikację planu postępowań sporządzonego dla roku budżetowego odpowiedzialny jest Skarbnik Gminy.
 5. Wszelkie zmiany w zakresie ogłoszonego już planu postępowań należy przekazywać na stanowisko ds. Inwestycji i Zamówień publicznych w celu jego modyfikacji i ogłoszenia.

§ 7.

 1. Każda jednostka organizacyjna Gminy Pruchnik zobowiązana jest do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji udzielonych zamówień w roku kalendarzowym i przesłania do UZP zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
 2. Jednostki organizacyjne mogą stosować odpowiednio zapisy § 4.
 3. Każda jednostka organizacyjna zobowiązana jest do sporządzenia planu postępowań o udzielenia zamówienia i umieszczenie go na stronie internetowej w terminie do 30 dni od uchwalenia budżetu – jeśli dotyczy.
 4. Za spełnienie warunków zawartych w §7 odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej.

§ 8.

 1. Stanowiska merytoryczne składają wymagane przez siebie warunki dla poszczególnych postępowań na stanowisko ds. Inwestycji i Zamówień publicznych w celu przygotowania tych postępowań najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem ogłoszenia w przypadku postępowań powyżej kwoty 30.000,00 euro.
 2. Dla innych postępowań, których wartość nie przekracza kwoty 30.000,00 euro i/lub na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż kwota wskazana w art. 138g ust.1 pkt 1 UPZP wyliczonej zgodnie i w oparciu o zapisy art. 32-35 ustawy PZP, termin przekazania wymaganych warunków ulega skróceniu do 7 dni przed ogłoszeniem zapytania ofertowego/rozeznania cenowego/rozeznania rynku.
 3. Pracownik merytoryczny może sam ogłosić postępowanie wymienione w ust. 2 zgodnie z regulaminem zawartym w załączniku nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
 4. Ustalenie wartości zamówienia oraz uzgodnienie sposobu postępowań w sprawie zamówień uzgadnia się ze stanowiskiem ds. Inwestycji i Zamówień publicznych oraz przekazuje do zatwierdzenia kierownikowi jednostki lub osobie przez niego upoważnionej.

§ 9.

Niniejsze zarządzenie oraz załączniki w formie elektronicznej znajduje się na stronie bip www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce Prawo lokalne – Zarządzenia Burmistrza.

§ 10.

Traci moc Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Pruchnika z dnia 30-12-2016 r. w sprawie powołania stałego składu osobowego Komisji Przetargowej, Zespołu Nadzoru, ustanowienia i stosowania regulaminu działania Komisji Przetargowej i Zespołu Nadzoru, regulaminów udzielania zamówień, których wartość przekracza i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO, przeprowadzania Dialogu Technicznego, sporządzenia i stosowania planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem warunków zawartych w załącznikach.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 79/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:04.12.2018 22:57
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:06.05.2020 20:17