UCHWAŁA Nr XV/99/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok 2020.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Rada Miejska w Pruchniku upoważnia Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2021 roku w kwocie 377 430,95 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści złotych 95/100) z przeznaczeniem na roboty budowlane przy budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 881 w m. Rozbórz Długi.

§ 2.

Zaciągniecie zobowiązania nastąpi w 2020 roku.

§ 3.

Spłata zobowiązania, o którym mowa w §1 nastąpi w 2021 roku ze środków własnych gminy tj. podatku od nieruchomości.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok 2020.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.02.2020 10:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:14.05.2020 21:14