UCHWAŁA Nr XVI/101/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2020 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
 gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 603 987,00zł, w tym:

 • środki otrzymane z FDS 572 987,00 zł
 • - zwrot kosztów innych gmin za uczestnictwo ich dzieci w placówkach Gminy Pruchnik 31 000,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 69 149,00 zł, w tym:

 • subwencja oświatowa 42 735,00 zł
 • subwencja wyrównawcza 25 031,00 zł
 • wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 383,00 zł

Szczegóły zawiera zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
W załączeniu pismo WP Nr I-II.3141.3.15.2020 i MF ST3.4750.1.2020.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 369 978,52 zł, w tym:

 • pomoc finansowa dla powiatu jarosławskiego 400 000,00 zł
 • przebudowa drogi gminnej nr 111661R Rozbórz Okrągły Jodłówka-Parcelacja 954 978,52 zł
 • zakup czyszczarki do utrzymania czystości na drogach i chodnikach 15 000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 835 140,52 zł, w tym:

 • odszkodowania za prace scaleniowe 390 140,52 zł
 • zakup usług remontowych na drogach gminnych 400 000,00 zł
 • zakup usług remontowych przy budynkach komunalnych 15 000,00 zł
 • dotacja dla domu kultury 30 000,00 zł

Szczegóły zawiera zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się limity z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rok 2021 na zadanie inwestycyjne” „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach, Gmina Pruchnik”, w tym:

 • zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 500 000,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2020 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.04.2020 08:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:16.05.2020 23:00