Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku

Zarządzenie Nr 21/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 27.04.2020

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2020 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.poz. 506) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 335 624,32zł,w tym:

a) dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w kwocie 315 724,32 zł, z przeznaczeniem na:

 •  wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 179 935,32zł
 •  zadania z zakresu spraw obywatelskich i inne zadania w rozdz. 75011 1 489,00zł
 •  odprowadzenie składek zdrowotnych od osób pobierających niektóre świadczenia 9 400,00zł
 • wypłata świadczeń wychowawczych 93 000,00zł
 • wypłata świadczeń rodzinnych 31 900,00zł

b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 19 900,00zł, z przeznaczeniem na :

 • odprowadzenie składek zdrowotnych od osób pobierających niektóre świadczenia 6 400,00zł
 • wypłata zasiłków okresowych i stałych 13 500,00zł

 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 32 792,50zł, w tym:

a) dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w kwocie 32 792,50zł, z przeznaczeniem na:

 • bieżące funkcjonowanie ŚDS W Pruchniku 8 762,50zł
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 730,00zł
 • wspieranie rodziny 21 300,00zł

Szczegóły zwiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Zmiany wprowadza się na podstawie umowy decyzji WP Nr MF/FG1.4143.3.115.202.0MF.1006, F-VI.3120.1.2020, F-VI.3111.1.53.2020

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 335 624,32zł, w tym:

 • wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 179 935,32zł
 • zadania z zakresu spraw obywatelskich i inne zadania w rozdz. 75011 1 489,00zł
 • odprowadzenie składek zdrowotnych od osób pobierających niektóre świadczenia 9 400,00zł
 • wypłata świadczeń wychowawczych 93 000,00zł
 • wypłata świadczeń rodzinnych 31 900,00zł
 • odprowadzenie składek zdrowotnych od osób pobierających niektóre świadczenia 6 400,00zł
 • wypłata zasiłków okresowych i stałych 13 500,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 32 792,50zł, w tym:

 • bieżące funkcjonowanie ŚDS W Pruchniku 8 762,50zł
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 730,00zł
 • wspieranie rodziny 21 300,00zł

Szczegóły zawiera za ł. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany kwot pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w klasyfikacji 400-40002-6050 w kwocie 85 282,93zł, polegające na :
a) zwiększa się kwotę zadania pn. Rozbudowa ujęcia wód głębinowych w Hawłowicach o kwotę 85 282,93zł

b) zmniejsza się kwotę zadania pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach o kwotę 85 282,93zł.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.04.2020 22:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż