UCHWAŁA Nr XV/97/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 8 ust. 15 oraz art. 89 ust. 1, ust. 3 i ust. 9 w związku z art. 95 ust. 3 i 4 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), § 1 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502), po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pruchniku,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Przekształca się z dniem 1 września 2020 r. Szkołę Podstawową Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku, poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.

§ 2.

Siedzibą szkoły filialnej, o której mowa w § 1 będzie budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej z oddziałem przedszkolnym, zlokalizowany pod adresem: Świebodna 19, 37-560 Pruchnik.

§ 3.

Nazwa szkoły filialnej, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie: Szkoła Filialna im. Jana Pawła II w Świebodnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.

§ 4.

Zapewnia się uczniom kl. IV zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Świebodnej możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku wraz z bezpłatnym transportem i opieką w czasie dowozu.

§ 5.

Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku włącza się z dniem 1 września 2020 r. obwód zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Świebodnej w zakresie klasy IV.

§ 6.

Zobowiązuje się Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku do wprowadzenia zmian w Statucie, wynikających z włączenia z dniem 1 września 2020 r. Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej do struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.

§ 7.

Zobowiązuje się Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku do przejęcia z dniem 1 września 2020 roku dokumentacji oraz majątku zlikwidowanej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego..

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przekształcenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.02.2020 09:30
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:28.02.2020 09:30