UCHWAŁA Nr XV/96/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej w celu utworzenia Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1, ust. 3 i ust. 9 w związku z art. 95 ust. 3 i 4 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), § 1 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502), po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pruchniku,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Z dniem 31 sierpnia 2020 r. likwiduje się Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Świebodnej o strukturze organizacyjnej klas I-IV wraz z oddziałem przedszkolnym.

§ 2.

  1. Tworzy się w miejscowości Świebodna z dniem 1 września 2020 roku w miejsce zlikwidowanej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej, Szkołę Filialną im. Jana Pawła II w Świebodnej o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym, podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku o strukturze organizacyjnej klas I-VIII, zlokalizowanej pod adresem: ul. Ks. Br. Markiewicza 22, 37-560 Pruchnik.
  2. Zapewnia się uczniom kl. IV zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Świebodnej możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku wraz z bezpłatnym transportem i opieką w czasie dowozu.
  3. Siedzibą Szkoły Filialnej, o której mowa w ust. 1 będzie budynek po Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej, zlokalizowany pod adresem Świebodna 19, 37-560 Pruchnik.
  4. Nazwa Szkoły Filialnej, o której mowa w ust. 1 otrzymuje brzmienie: Szkoła Filialna im. Jana Pawła II w Świebodnej Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.
  5. Obwód Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem przedszkolnym obejmuje miejscowość Świebodna.
  6. Obwód zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Świebodnej dla klasy IV z dniem 1 września 2020 r. włącza się do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.

§ 3.

  1. Należności i zobowiązania likwidowanej Szkoły Podstawowej w Świebodnej przejmuje Gmina Pruchnik.
  2. Majątek likwidowanej jednostki, pozostający własnością Gminy Pruchnik przejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.
  3. Dokumentację likwidowanej jednostki przejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, która podlega przekazaniu do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

§ 4.

Zobowiązuje się Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku do wprowadzenia zmian w Statucie, wynikających z włączenia z dniem 1 września 2020 r. Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej do struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Likwidacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej w celu utworzenia Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.02.2020 09:15
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:28.02.2020 09:15