UCHWAŁA Nr XV/93/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.

Działając na podstawie art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Udziela się z budżetu Gminy Pruchnik w 2020 roku Samorządowi Województwa Podkarpackiego pomocy finansowej w kwocie 140 362,19 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote 19/100) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Rozbórz Długi oraz w m. Pruchnik przy drodze wojewódzkiej Nr 881.

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gmina Pruchnik.

§ 3.

Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.02.2020 08:30
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:28.02.2020 08:30