UCHWAŁA Nr XVI/104/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach, Gmina Pruchnik".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art.58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz art.89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Zaciąga się pożyczkę długoterminową w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3 500 000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) na realizację zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach, Gmina Pruchnik".

§ 2.

Ustala się wykorzystanie pożyczki w transzach tj. w 2021 roku – 3 500 000,00 zł.

§ 3.

Spłata pożyczki nastąpi w latach 2022 – 2032.

§ 4.

Źródłem pokrycia spłaty pożyczki wraz należnymi odsetkami będą dochody własne gminy.

§ 5.

Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel In blanco z deklaracja wekslową.

§ 6.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach, Gmina Pruchnik".
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.04.2020 08:45
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:28.04.2020 08:45