UCHWAŁA Nr XVI/108/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla Seniorów z terenu Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) w związku z ustanowieniem programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (M. P. z 2018 r. poz. 228),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla Seniorów z terenu Gminy Pruchnik.

§ 2.

  1. Wysokość odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior Wigor uzależniona jest od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub od dochodu na osobę w rodzinie.
  2. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą miesięczną odpłatność w Dziennym Domu Senior Wigor zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w rozumieniu art. 8 ust.3-13 ustawy o pomocy społecznej
w stosunki do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Miesięczna odpłatność za pobyt dla Dziennego Domu Senior Wigor w stosunku do dochodu osoby samotnie gospodarującej lub na osobę
w rodzinie , nie więcej niż:

Do 200%

NIEODPŁATNIE

Powyżej 201% do 300%

od 60 zł do 70 zł

Powyżej 301%

Powyżej 70 zł do 80 zł

§ 3.

  1. Wysokość odpłatności za pobyt w Klubu „Senior+” uzależniona jest od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub od dochodu na osobę w rodzinie.
  2. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą miesięczną odpłatność dlaKlubu "Senior+" zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w rozumieniu art. 8 ust.3-13 ustawy o pomocy społecznej
w stosunki do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Miesięczna odpłatność za pobyt w Klubie „Senior +”w stosunku do dochodu osoby samotnie gospodarującej lub na osobę
w rodzinie , nie więcej niż:

Do 200%

Nieodpłatnie

Powyżej 201% do 300%

Od 30 zł do 35 zł

Powyżej 301% do 400 %

Powyżej 35 zł do 40 zł

§ 4.

Osoby skierowane do ośrodków wsparcia dla seniorów z terenu gminy Pruchnik na okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy ponoszą opłatę, o której mowa w §2 i §3 według wyliczenia: opłatę od osoby kierowanej za cały miesiąc dzieli się przez ilość dni roboczych w danym miesiącu i mnoży przez liczbę dni pobytu tej osoby.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 6.

Tracą moc uchwały Nr:

  • XIII/83/2020 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 15.01.2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Senior + w Hawłowicach
  • XIII/84/2020 z dnia 15.01.2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Dzienny Domu Senior Wigor.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla Seniorów z terenu Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.04.2020 09:39
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:28.04.2020 09:39