UCHWAŁA Nr XVI/109/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Pruchnik dla budowy linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut – Pruchnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2, art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

  1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Pruchnik dla budowy linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut – Pruchnik.
  2. Granice obszaru objętego przystąpieniem, o którym mowa w ust. 1 przedstawiono na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
  3. Przedmiot miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowić będą ustalenia w zakresie, o którym mowa a art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2.

Głównym celem sporządzenia planu miejscowego jest stworzenie podstaw prawnych dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Realizacja inwestycji jest niezbędna, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego zarówno Gminy Pruchnik, jak i całego regionu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Pruchnik dla budowy linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut – Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.04.2020 09:47
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:16.05.2020 23:53