Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. usług komunalnych

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Pruchnika ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –
ds. usług komunalnych

Wymiar etatu: 1/1

I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: wyższe,
 2. doświadczenie zawodowe: co najmniej roczny staż pracy,
 3. umiejętność komunikacji i efektywnej organizacji czasu pracy,
 4. znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie administracji publicznej i samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 5. prawo jazdy kat. B,
 6. biegła obsługa komputera (aplikacji MS OFFICE, poczta elektroniczna, internet),
 7. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 poz. 1282),
 8. pełna zdolność do czynności prawnych,
 9. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym przestępstwa skarbowe,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 11. nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne,
 2. Odporność na stres,
 3. łatwość podejmowania decyzji,
 4. umiejętność negocjowania,
 5. dokładność i terminowość.

III. Do głównych zadań na zajmowanym stanowisku należeć będzie:

 1. Nadzór nad wykonywaniem umów przez podmioty zewnętrzne w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
 2. Utrzymywanie terenów zielonych,
 3. Branie czynnego udziału przy projektowaniu i realizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych,
 4. Rozliczanie umów zawartych w wyniku rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy,
 5. Realizowanie całości zadań dotyczących ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w tym sprawowanie opieki nad cmentarzami, mogiłami i grobami wojennymi,
 6. Sprawdzanie pod względem merytorycznym oraz opisywanie faktur za usługi dotyczące realizowanych na stanowisku zadań,
 7. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
 8. Przygotowywanie odpowiedzi na skargi, wnioski i zapytania dotyczące realizowanych zadań,
 9. Współpraca z sołtysami, instytucjami i organizacjami z terenu gminy w zakresie prowadzonych spraw,
 10. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń związanych z zakresem działań,
 11. Sprawozdawczość z wykonywanego zakresu zadań,
 12. Wykonywanie innych zadań, nie zapisanych w niniejszym zakresie, a zleconych przez Burmistrza lub innego przełożonego.

IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Pełny wymiar czasu pracy,
 2. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony – max. 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 3. Zasady wynagradzania – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936) oraz z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Pruchniku,
 4. Praca biurowa i w terenie.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 3. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie i doświadczenie zawodowe,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można przesłać pocztą bądź złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku w zaklejonej kopercie, w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko urzędnicze – ds. usług komunalnych”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Pełny wykaz kandydatów spełniających określone wymagania formalne umieszczony zostanie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pruchniku (www.pruchnik.bip.info.pl)
w terminie do dnia 3 czerwca 2020 r., wraz z informacją o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na wskazanej stronie BIP i tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pruchniku w terminie 14 dni od zakończenia procedury naboru (w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata) lub
w terminie 14 dni od zatrudnienia wybranego kandydata.

Osoba wyłoniona z konkursu może zostać zatrudniona na jednym ze stanowisk urzędniczych (w zależności od posiadanego stażu pracy)

Ponadto informuje się, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w Urzędzie wynosi 7,5%.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. usług komunalnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.05.2020 10:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż