ZMIANA SIWZ Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach

IZ 271/5/2020                                                                                      Pruchnik 22-05-2020 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego naPrzebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 18436 ze zm.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale:

  1. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ust. 3 pkt 8a

JEST:

  1. zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony, oferta na

„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach”

nie otwierać przed 04-06-2020 r. do godz. 10:05”

POWINNO BYĆ:

  1.  zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony, oferta na

„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach”

nie otwierać przed 10-06-2020 r. do godz. 10:05”

  1.  XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERTY ust. 1 i 3

JEST:

Termin składania ofert upływa w dniu: 04-06-2020 r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 04-06-2020 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego adres: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pok.15 (sala narad - parter).

POWINNO BYĆ:

Termin składania ofert upływa w dniu: 10-06-2020 r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 10-06-2020 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego adres: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pok.15 (sala narad - parter).

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Uwagi Zamawiającego:

Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2020 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, ewentualną zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia. Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2020 09:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż