ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach

IZ 271/5/2020                                                                                                              Pruchnik 22-05-2020 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego naPrzebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach”.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

PYTANIE NR 1

Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wnosi o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie:

1. Zgodnie z zapisami SIWZ rozdział III „Opis przedmiotu zamówienia“ Zamawiający dopuścił rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości oraz nie będą prowadzić do zmiany technologii. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wobec powyższego zapisu prosimy o podanie parametrów, które będą podstawą do oceny równoważności urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej jako:

- Zestaw aeracji AIC 1200 z mieszaczem rurowym

- Zestaw filtracyjny FIC/002/6156 – odżelazianie, odmanganianie

- Zestaw dmuchawy DIC 93H

- Zestaw hydroforowy ZH-ICL/MP 3.40.3/11kW

- inne dla których wskazano typy lub producenta

Zgodnie z obowiązującą wykładnią przepisów Pzp, brak wskazania przynajmniej minimalnych parametrów (z przedziałem tolerancji „±”) do oceny technicznej równoważności urządzeń wyklucza możliwość zweryfikowania oferty, tym samym niemożliwe staje się również porównanie ofert wykonawców.

Zamawiający, dopuszczając równoważność produktów, winien sprecyzować zakres minimalnych parametrów, w oparciu o które dokona oceny spełnienia wymagań określonych w SIWZ. Wymogi co do równoważności produktów winny być podane w sposób przejrzysty i jasny, tak, aby z jednej strony Zamawiający mógł w sposób jednoznaczny przesądzić kwestię równoważności zaoferowanych produktów, z drugiej zaś strony, aby wykonawcy przystępujący do udziału w postępowaniu przetargowym mieli jasność co do oczekiwań Zamawiającego w zakresie właściwości istotnych cech charakteryzujących przedmiot zamówienia. Precyzyjne określenie wymogów co do równoważności produktów pozwala prawidłowo ocenić i porównać złożone oferty. Brak zaś podania minimalnych wymagań w zakresie równoważności produktów stanowi naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i równego dostępu do zamówienia publicznego (art. 7 Pzp).  W tak skonstruowanym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wskazał jednoznacznie kryteriów równoważności oraz nie określił minimalnych parametrów jakie mają spełniać urządzenia równoważne. Zamawiający wprowadził tylko opisy urządzeń dla danych, wybranych producentów urządzeń. Opisy te nie mają jednak jakiegokolwiek znaczenia w zakresie funkcjonalności urządzeń. Posłużenie się pojęciami niedookreślonymi, pozostawia dużą swobodę decyzyjną po stronie Zamawiającego. Takie działanie Zamawiającego przeczy dyspozycji art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ale także godzi w podstawową zasadę zamówień publicznych, jaką jest przejrzystość postępowania. Kryteria powinny zostać sformułowane w formie katalogu zamkniętego. Otwarty katalog przesłanek równoważności powodowałby, że nie wiadomym dla wykonawcy byłoby jakimi jeszcze ewentualnymi, innymi kryteriami może posłużyć się Zamawiający przy ocenie równoważności. Z uwagi na powyższe oraz w zgodzie z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający powinien doprecyzować i określić wszystkie parametry urządzeń (tych dla których udowodnienie równoważności będzie wymagać) i granice dopuszczalności równoważności tak, aby opis przedmiotu zamówienia był jednoznaczny, zaś ocena spełnienia równoważności przejrzysta i jednakowa dla wszystkich wykonawców (Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 20 marca 2017 r., KIO 413/17).

 

Odpowiedź na pytanie 1

Podane w dokumentacji przetargowej nazwy są jedynie przykładowe. Na podstawie art. 31 UPZP Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W dokumentacji technicznej określono parametry charakterystyczne i kluczowe Inwestycji. Parametry równoważności określają rysunki, schematy i opisy urządzeń podane w dokumentacji projektowej, tj. wykonanie materiałowe, wymiary, średnice, wymagane wydajności, moce pomp, skład i granulacja złóż. Dobrane urządzenia, sposób ich wykonania są ogólnodostępne i powszechnie stosowane w uzdatnianiu wody. Zamawiający ma prawo wymagać, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w jakości wyższej, niż standardowa, lub o podwyższony parametrach. Zamawiający dopuścił rozwiązania równoważne, lecz nie gorsze niż podane w dokumentacji. To Wykonawca ma obowiązek wykazania się szczególną starannością przy sporządzaniu oferty. To na Wykonawcy bowiem spoczywa ciężar udowodnienia spełniania wymaganych parametrów. Jeżeli wykonawca składa ofertę równoważną musi przedłożyć informację o proponowanym produkcie zawierającą co najmniej nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane rozwiązania o parametrach nie gorszych niż opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ. W takiej sytuacji należy podać w ofercie opis rozwiązania równoważnego. Zamawiający nie określa wzoru takiego dokumentu -  załącznika.

PYTANIE NR 2

W związku z obszernym zakresem przedmiotu zamówienia, a także ze względu na obecnie panującą pandemię koronawirusa, która skutkuje znacznym wydłużeniem czasu oczekiwania na oferty od dostawców urządzeń i materiałów, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert co najmniej na dzień 11.06.2020 r.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający zmienił termin składania ofert do 10-06-2020 r. godzina: 10:00.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Uwagi Zamawiającego:

Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2020 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, ewentualną zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia. Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2020 09:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż