IZ 271/5/2020                                                                                                              Pruchnik 27-05-2020 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach”.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

PYTANIE NR 1 

W związku z zainteresowaniem złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach” nr postępowania IZ 271/5/2020. Proszę o informację czy możliwa jest wizja lokalna na terenie objętym przetargiem? Jeśli tak to proszę o informację kiedy i z kim należy się kontaktować w tej sprawie.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający rekomenduje przeprowadzenie wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia dnia 29-05-2020 r. w godzinach od 8-12. W miesiącu czerwcu odbycie wizji lokalnej możliwe będzie każdego dnia (do dnia, poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pruchniku wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu/uzgodnieniu telefonicznym z przedstawicielem Zamawiającego w dniu poprzedzającym dzień, w którym wizja lokalna ma nastąpić. W w/w sprawie należy kontaktować się z pracownikiem Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Pruchniku – tel. 16/6236113 i/lub Zakład Gospodarki Komunalnej – tel. 16/6236130. i/lub na e-maila: zampub@gminapruchnik.pl.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Uwagi Zamawiającego:

Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2020 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, ewentualną zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia. Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI 2 Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:27.05.2020 10:14
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:27.05.2020 10:14