IZ 271/5/2020                                                                                                              Pruchnik 03-06-2020 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach”.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

ZESTAW PYTAŃ NR 1 

W związku z wyceną pn. "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach, gmina Pruchnik" nr sprawy IZ 271/5/2020, Proszę Państwa o odpowiedź na następujące pytania:

1. Według dokumentacji technicznej (opis techniczny konstrukcji pkt. 7.5.9) ścianki działowe mają być wykonane z pustaka MAX a w przedmiarze w opisie pozycji wpisane są pustaki POROTHERM. Prosimy o sprecyzowanie, jakie pustaki mamy przyjąć do wyceny.

Pytania odnośnie  wyposażenia technicznego stacji uzdatniania wody (kosztorys 10-Sprzęt BHP i wyposażenie techniczne stacji uzdatniania):

2. Proszę o podanie parametrów przenośnych lamp oświetleniowych przeciwwybuchowych moc, rodzaj oprawy (E27, E40) itp.

3. Proszę o podanie większej ilości parametrów odnośnie zawiesi łańcuchowych czy mają posiadać możliwość regulacji długości, czy mają posiadać haki bezpieczeństwa.

4. Proszę o podanie większej ilości parametrów odnośnie szalunku do zabezpieczania wykopu jaka ma być długość i wysokość szalunku oraz ile sztuk płyt należy wycenić (całkowita długość wykopu).

5. Proszę o podanie parametrów dla klucza pneumatycznego udarowego.

6. Proszę o podanie informacji odnośnie kluczy hydraulicznych nastawnych – podanie rozmiarów kluczy oraz ilości kluczy (czy każdego klucza ma być jedna szt. tj. klucz szwedzki, klucz nastawny do rur, klucz nastawny płaski.

Odpowiedź na ZESTAW PYTAŃ NR 1

1.Do wyceny należy przyjąć obmiar z załącznika nr 8 do SIWZ kosztorys ofertowy.

2-6.Więcej parametrów, szczegółów itp. podano w zmodyfikowanym arkuszu nr 10-Sprzęt BHP i wyposażenia załącznika nr 8 do SIWZ – kosztorys ofertowy, który stanowi załącznik do odpowiedzi. Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne. Wykonawca winien podać w ofercie opis rozwiązania równoważnego. Zamawiający nie określa wzoru takiego dokumentu -  załącznika.

 

ZESTAW PYTAŃ  NR 2 

W odpowiedzi z dnia 22.05.2020 r. Zamawiający wyjaśnił: „Jeżeli wykonawca składa ofertę równoważną musi przedłożyć informację o proponowanym produkcie zawierającą co najmniej nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane rozwiązania o parametrach nie gorszych niż opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ. W takiej sytuacji należy podać w ofercie opis rozwiązania równoważnego. Zamawiający nie określa wzoru takiego dokumentu - załącznika.” Prosimy o potwierdzenie, że parametrami technicznymi dla oceny równoważności urządzeń będą parametry zamieszczone w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 6 ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH SUW HAWŁOWICE. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie tych parametrów technicznych, które będą przedmiotem oceny równoważności. Brak podania minimalnych wymagań w zakresie równoważności produktów stanowi naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i równego dostępu do zamówienia publicznego (art. 7 Pzp) - załącznik „ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH SUW HAWŁOWICE.”

Odpowiedź na ZESTAW PYTAŃ NR 2

Jak w odpowiedzi na zapytanie z dnia 22-05-2020 r. tj.: Podane w dokumentacji przetargowej nazwy są jedynie przykładowe. Na podstawie art. 31 UPZP Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W dokumentacji technicznej określono parametry charakterystyczne i kluczowe Inwestycji. Parametry równoważności określają rysunki, schematy i opisy urządzeń podane w dokumentacji projektowej, tj. wykonanie materiałowe, wymiary, średnice, wymagane wydajności, moce pomp, skład i granulacja złóż. Dobrane urządzenia, sposób ich wykonania są ogólnodostępne i powszechnie stosowane w uzdatnianiu wody. Zamawiający ma prawo wymagać, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w jakości wyższej, niż standardowa, lub o podwyższony parametrach. Zamawiający dopuścił rozwiązania równoważne, lecz nie gorsze niż podane w dokumentacji. To Wykonawca ma obowiązek wykazania się szczególną starannością przy sporządzaniu oferty. To na Wykonawcy bowiem spoczywa ciężar udowodnienia spełniania wymaganych parametrów. Jeżeli wykonawca składa ofertę równoważną musi przedłożyć informację o proponowanym produkcie zawierającą co najmniej nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane rozwiązania o parametrach nie gorszych niż opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ. W takiej sytuacji należy podać w ofercie opis rozwiązania równoważnego. Zamawiający nie określa wzoru takiego dokumentu -  załącznika. link: https://pruchnik.bip.info.pl/dokument.php?iddok=6668&idmp=408&r=r

ZESTAW PYTAŃ NR 3

 1. Zgodnie z §7 ust.1 pkt.8) Umowy Wykonawca zobowiązany jest w ofercie uwzględnić koszty uzgodnień i tymczasowego zajęcia terenów przyległych, niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych oraz do uzgodnienia pisemnie z właścicielami gruntów warunków, terminu i czasu prowadzenia robót. Prosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawca ma uwzględnić również roszczenia właścicieli gruntów wynikające z czasowego zajęcia terenu,  a jeżeli tak, to jakie świadczenia dla właścicieli gruntów powinien uwzględnić w cenie (np. opłaty, wynagrodzenia, najem, odszkodowanie, zadośćuczynienie, inne)?;
 2. W myśl zapisów §7 ust.1 pkt.32) Umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia profesjonalnych i posiadających stosowne uprawnienia ekip serwisowych oraz należytej eksploatacji systemów i urządzeń, zgodnie z wymogami producentów; serwisowania na własny koszt w okresie gwarancji i rękojmi wszystkich systemów technologicznych i urządzeń wraz z zakupem i dostawą materiałów eksploatacyjnych do ich serwisowania. Prosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawca powinien zawrzeć w cenie koszty wykonania przeglądów i serwisów o częstotliwości i zakresie wskazanym w DTR i/lub zgodnie z zasadami gwarancji udzielonych przez Producentów dla wszystkich zamontowanych urządzeń wraz z wymianą części szybkozużywających się i dostawą materiałów eksploatacyjnych? Jeżeli tak, to prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „materiały eksploatacyjne”? Potencjalnie długi okres gwarancji i świadczenia serwisu dla urządzeń  (max. 60 miesięcy od daty odbioru końcowego inwestycji)  generuje znaczne koszty i sprawi, że Zamawiający otrzyma w przetargu podwyższone oferty i finalnie on sam poniesie koszty serwisu, ponieważ koszt ten nie jest kosztem kwalifikowanym w programach dofinansowania;
 3. Zgodnie z §14 ust.3. Umowy „O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni od wykrycia wady, wyznaczając technicznie możliwy termin na jej usunięcie”. Istnieją obawy, iż Zamawiający może arbitralnie wyznaczyć nierealny termin usunięcia wady bez udziału Wykonawcy, a Wykonawca poniesie konsekwencje z tego tytułu płacąc karę umowną lub koszty usunięcia zastępczego wady. Aby przywrócić równowagę stron umowy, prosimy o dopisanie, że termin usunięcia wady zostanie uzgodniony z Wykonawcą - a dopiero w przypadku braku takiego uzgodnienia - będzie mógł zostać wyznaczony przez Zamawiającego;
 4. Zapisami §12 ust.2. pkt. 1). Zamawiający uprawniony został do naliczenia Wykonawcy kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonania robót - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia umownego zakończenia robót do dnia odbioru rzeczywistego lub do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lecz nie dłużej niż do dnia, w którym kara umowna zrekompensuje szkodę Gminie w wysokości utraconej części lub całości przyznanego dofinansowania. Zapis ten oznacza, że Zamawiający może naliczyć karę za opóźnienie do wysokości przyznanego Zamawiającemu dofinansowania. Jest o rażąca kara dla Wykonawcy, niewspółmierna do uchybienia Wykonawcy. Dodatkowo kara ta może być naliczana za opóźnienie, niezależnie od przyczyny opóźnienia, nawet gdy nie zależy ono od Wykonawcy. W związku z powyższym, prosimy o zmianę przesłanki naliczenia kary z „opóźnienia” na „zwłokę” oraz jednocześnie o zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,05% kwoty umownej netto (niesprawiedliwe jest naliczanie od podatku VATkary umownej, ponieważ nie jest to kwota Wykonawcy tylko urzędu skarbowego) i ograniczenie górnej wysokości kar z tytułu opóźnienia do 10% wartości wynagrodzenia netto;
 5. Według postanowień §12 ust.2. pkt. 2). Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w usunięciu zgłoszonych wad w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady -  w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, do dnia ich usunięcia. Z tych samych powodów jak powyżej, prosimy o zmianę przesłanki naliczenia kary z „opóźnienia” na „zwłokę” i zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,01% kwoty umownej netto;
 6. Zgodnie z brzmieniem Umowy (§13 ust.1.), poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości albo w niewykonanej części bez wyznaczania terminu dodatkowego. Powyższy zapis jest dużym ryzykiem dla Wykonawcy, ponieważ Zamawiający może odstąpić od umowy bez uprzedzenia, a pełne konsekwencje tego wystąpienia poniesie Wykonawca. Wykonawca nie posiada takiego uprawnienia. W związku z powyższym, aby przywrócić równowagę stron umowy prosimy o dostosowanie zapisu do Kodeksu cywilnego i dopisaniu, że po wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego i bezskutecznym upływie wyznaczonego w wezwaniu terminu usunięcia uchybienia Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części;
 7. §16 ust.2. pkt. 2e) daje Zamawiającemu możliwość zmiany umowy w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). Prosimy o wyjaśnienie, czy przesłanka ta obejmuje również opóźnienia związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, które mogą być wprowadzone na etapie po złożeniu oferty i po podpisaniu umowy z Zamawiającym zarówno w Polsce jak i poza granicami, w krajach z których sprowadzane będą materiały i urządzenia ?
 8. Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę elementów żelbetowych prefabrykowanych na elementy monolityczne wykonane na budowie? Zmiana ta podyktowana jest trudnym dojazdem i dostarczeniem elementów prefabrykowanych,
 9. W dokumentacji projektowej brak jest informacji o wycince drzew. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada decyzję o pozwoleniu na wycinkę drzew?
 10. Prosimy o informację po czyjej stronie znajdować się będą ewentualne koszty administracyjne związane z wycinką drzew na terenie inwestycji?
 11. Prosimy o informację w której pozycji kosztorysu ująć koszty związane z wycinką drzew.
 12. Na rysunku „Plan zagospodarowania terenu” widoczne są sieci zewnętrzne opisane jako przeznaczone do wyłączenia. W dokumentacji projektowej nie ma informacji odnośnie wyłączenia rurociągów. Prosimy o informację czy wyłączenie sieci wchodzi w zakres zadania.
 13. W przypadku gdy wyłączenie sieci wchodzi w zakres zadania prosimy o wskazanie odcinków które podlegać będą wyłączeniu oraz pozycji kosztorysu w której należy ująć koszty z nimi zwiazane.

Odpowiedź na ZESTAW PYTAŃ NR 3

 1. Zapisy §7 ust.1 pkt.8) wzoru Umowy nie dotyczą sytuacji o których mowa w art. 126 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) a mogą mieć zastosowanie do sytuacji, kiedy teren gminny zapewniony przez Inwestora na np. składowanie materiałów itd. itp. z subiektywnych przyczyn nie odpowiada Wykonawcy. Wówczas to Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane wynajęciem terenu do np. składowania materiałów od podmiotów innych niż Gmina Pruchnik.
 2. Zamawiający pozostawia zapisy §7 ust.1 pkt.32 wzoru Umowy bez zmian. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie niezbędne koszty związane z serwisowaniem urządzeń między innymi: o częstotliwościach i zakresie wskazanym w np. UDT i/lub DTR i/lub zgodnie z zasadami gwarancji udzielonych przez Producentów. „Materiały eksploatacyjne” czyli takie, które zapewnią pracę SUW w Hawłowicach – ciągłą i bez zakłóceń.
 3. Zamawiający pozostawia zapisy §14 ust.3 wzoru Umowy bez zmian.
 4. Zamawiający pozostawia zapisy §12 ust.2 pkt. 1 wzoru Umowy bez zmian.
 5. Zamawiający pozostawia zapisy §12 ust.2 pkt. 2 wzoru Umowy bez zmian.
 6. Zamawiający pozostawia zapisy §13 ust. 1 wzoru Umowy bez zmian.
 7. Zamawiający nie wskazuje konkretnych przyczyn, przesłanek, które mogą doprowadzić do konieczności zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii. Każda z przyczyn czy przesłanek powinna być możliwa do zweryfikowania i/lub udokumentowania i/lub potwierdzona obiektywną oceną, informacją o np. zaprzestaniu produkcji.. Ustalenia pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą powinny ograniczać się do wykazania konkretnych, mierzalnych skutków wystąpienia np. Siły Wyższej, a nie do dyskusji czy w ogóle obecna sytuacja nosi jej znamiona. W nawiązaniu do zapisów art. 15r ustawy z dnia 31-03-2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz §16 ust. 11 wzoru umowy Zmawiający każdorazowo na podstawie analizy konkretnego przypadku podejmie decyzję o możliwości zmiany umowy. Ponadto Zamawiający przewidział w §16 wiele „przeszkód”, które mogą powodować „opóźnienia” w realizacji przedmiotu zamówienia a na które Wykonawca może się powołać. Zamawiający pozostawia zapisy §16 ust.2 pkt. 2e wzoru Umowy bez zmian.
 8. W dokumentacji technicznej zastosowano typowe elementy żelbetowe prefabrykowane z wszelkimi robotami przygotowawczymi i wykończeniowymi. Zamawiający może dopuścić zastosowanie kompleksowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych w tym względzie - równoważnych do przyjętych w projekcie. Ewentualny koszt dokumentacji zamiennej będzie należał do Wykonawcy. Wykonawca winien podać w ofercie opis rozwiązania równoważnego. Zamawiający nie określa wzoru takiego dokumentu -  załącznika.
 9. W dokumentacji projektowej brak jest informacji o wycince drzew, ponieważ żaden z elementów przedmiotu zamówienia nie zawiera takiej pozycji a jedynie „mechaniczne karczowanie pni” po wyciętych już przez Zamawiającego drzewach. Karczowanie pni znajduje się w arkuszu 3 załącznika nr 8 do SIWZ.
 10. W dokumentacji projektowej brak jest informacji o wycince drzew, ponieważ żaden z elementów przedmiotu zamówienia nie zawiera takiej pozycji a jedynie „mechaniczne karczowanie pni” po wyciętych już przez Zamawiającego drzewach. Karczowanie pni znajduje się w arkuszu 3 załącznika nr 8 do SIWZ.
 11. W dokumentacji projektowej brak jest informacji o wycince drzew, ponieważ żaden z elementów przedmiotu zamówienia nie zawiera takiej pozycji a jedynie „mechaniczne karczowanie pni” po wyciętych już przez Zamawiającego drzewach. Karczowanie pni znajduje się w arkuszu 3 załącznika nr 8 do SIWZ.
 12. Zakres robót dotyczący wszystkich sieci do zrealizowania przedstawiają: PZT i profile podłużne odpowiednich rurociągów.
 13. Zakres robót dotyczący wszystkich sieci do zrealizowania przedstawiają: PZT i profile podłużne odpowiednich rurociągów. Roboty związane z sieciami jakie Wykonawca winien będzie wykonać zostały uwzględnione w załączniku nr 8 do SIWZ.

ZESTAW PYTAŃ NR 4

 1. Płyta nośna pod posadzki opisana jest jako 15-sto centymetrowa płyta z betonu C20/25 ułożona na warstwach folii. Przewidziane zbrojenie tej płyty (siatka drut #3, oczka 10x10 cm ) wg naszej wiedzy i doświadczenia jest zbyt małe. Albo należałoby zmienić siatkę na taką o parametrach #8, oczka 15x15 cm, lub zastąpić ją zbrojeniem rozproszonym w ilości min. 25 kg/m3 betonu.
 2. Płyta ze spadkami, na której ma być układana żywica jest zbyt cienka ( 6-9 cm)  jak na płytę wykonywaną z betonu C20/25 (taka płyta nawet zazbrojona popęka). Być może jest tu przewidziana warstwa zazbrojonego jastrychu o odpowiedniej wytrzymałości (np. firmy Ceresit, czy Weber). W przedmiarze jest to opisane jako wykonanie posadzki betonowej z gotowej masy, ale nie ma wyraźnego wskazania na wspomniane przeze mnie jastrychy.
 3. Być może projektant myślał o wykonaniu tzw. wylewki z "miksokreta", która może być układana w takich grubościach. Nie osiąga ona jednak nigdy wytrzymałości na ściskanie wymaganej pod posadzki żywiczne. W tym wypadku trzeba w inny sposób ułożyć żywice i da się to zrobić, ale przy założeniu, że posadzka będzie obciążana w małym stopniu (w zasadzie ruch pieszy).
 4. Rozwiązaniem byłaby zmiana warstw posadzki na podkład z "chudego betonu"(np. C12/15), a na to płyta betonowa ze spadkami, z betonu klasy C20/25 , zazbrojona np. włóknami stalowymi o grubości w najcieńszym miejscu min. 10 cm.
 5. W przypadku posadzek żywicznych na podobnych (SUW), realizowanych przez nas obiektach wystarczała posadzka o grubości 2-2,5mm, antypoślizgowa. 

Odpowiedź na ZESTAW PYTAŃ NR 4

1-5. Zamawiający zaleca zastosowanie rozwiązania polegające na  wykonaniu podkładu betonowego C12/15 o gr. 10cm  ułożonego na warstwie folii PE o,3 po uprzednim ustabilizowaniu podłoża . Drugą warstwą będzie płyta nośna z betonu C20/25  zbrojona siatką sr.6mm 12x12cm wylewana z planowanymi spadkami. Grubość płyty od 10 do 14cm. Warstwą końcową jest posadzka żywiczna o gr. 3-5mm. Powyższe uwzględniono w zmodyfikowanym arkuszu nr 1 kosztorysu ofertowego załącznika nr 8 do SIWZ.

 

ZESTAW PYTAŃ NR 5

1. Prosimy o udostępnienie rysunków – schematów montażowych elementów prefabrykowanych zbiorników wody czystej (elementy ścian i elementy stropu) oraz szczegółów dotyczących połączenia płyty dennej monolitycznej ze ścianami prefabrykowanymi zbiornika oraz dotyczących połączenia ścian prefabrykowanych z płytą stropową prefabrykowaną.

2. Prosimy o podanie metrów bieżących uszczelnień systemowych w zbiorniku wody czystej. Brak tej pozycji w przedmiarach robót budowlanych.

3. Brak w pozycjach przedmiarowych robót budowlanych dotyczących wykonania izolacji zewnętrznej przeciwwilgociowej zbiorników wody czystej (np. Schomburg Aquafin 1-K lub Abizol R+P). Prosimy o sprecyzowanie.

4. Brak pozycji przedmiarowej dotyczącej wykonania podbudowy z pospółki. Prosimy o zaktualizowanie.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprojektowanie i zmianę konstrukcji prefabrykowanej ścian i stropu zbiorników wody czystej na wykonanie całej konstrukcji tych zbiorników (płyta denna, ściany, strop) w technologii monolitycznej żelbetowej. Zaprojektowany system połączenia płyty fundamentowej monolitycznej z prefabrykowanymi ścianami oraz połączenia prefabrykowanych ścian między sobą nie zapewni właściwego i prawidłowego uszczelnienia zbiorników w miejscach połączeń.

Odpowiedź na ZESTAW PYTAŃ NR 5

1-3 oraz 5. W dokumentacji technicznej zastosowano typowe elementy żelbetowe prefabrykowane z wszelkimi robotami przygotowawczymi i wykończeniowymi. Zamawiający może dopuścić zastosowanie kompleksowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych w tym względzie - równoważnych do przyjętych w projekcie. Ewentualny koszt dokumentacji zamiennej będzie należał do Wykonawca. Wykonawca winien podać w ofercie opis rozwiązania równoważnego. Zamawiający nie określa wzoru takiego dokumentu -  załącznika.

4. Podbudowa z pospółki ujęta jest w elemencie 1, poz. 3 arkuszu nr 1 kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

 

ZESTAW PYTAŃ NR 6

Czy zgodnie ze specyfikacją należy uwzględnić sondy pomiaru tlenu SUW szt. 2 ?

Odpowiedź na ZESTAW PYTAŃ NR 6

Tak, należy uwzględnić i wycenić jak wskazano w zmodyfikowanym arkuszu nr 10 kosztorysu ofertowego załącznika nr 8 do SIWZ. Aby kontrolować ilość tlenu pozostałą po procesach utleniania i nitryfikacji, sondy tlenowe należy umieścić na każdym z dwóch ciągów technologicznych – za odmanganiaczami na rurociągach ciśnieniowych w tulei. Łącznie dwie sondy tlenowe. Wskazania sond należy doprowadzić do szafy sterowniczej AKPiA. Nie dopuszcza się pomiaru tlenu na tzw. by-pasie.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki:

 1. załącznik nr 8 do SIWZ – w tym ZMODYFIKOWANY W ARKUSZU NR 1 i 10.

Uwagi Zamawiającego: Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2020 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, ewentualną zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia. Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI 3 Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:03.06.2020 15:42
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:03.06.2020 15:42