UCHWAŁA Nr XVII/113/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2019 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Po zapoznaniu się z:

  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pruchnik za rok 2019
  2. sprawozdaniem finansowym za rok 2019
  3. opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu za 2019 r.
  4. informacja o stanie mienia Gminy Pruchnik
  5. wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku
  • udziela się absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2019 rok.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2019 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:26.06.2020 08:30
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:26.06.2020 08:30