UCHWAŁA Nr XVII/114/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019.506), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019.869),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy na 2020 rok:

  1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 48 880,43zł na § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - jako niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych - pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2019 roku o kwotę 41 603,25zł oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku w kwocie 7 277,18zł.
  2. Zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 48 880,43zł, którego źródłem pokrycia będą niewykorzystane środki pieniężne określone w ust.1.
  3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 48 880,43zł,  w tym:
    • koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 7 277,18zł
    • realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych oraz programów z przeciwdziałania narkomani 41 603,25zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2020 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:26.06.2020 08:45
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:26.06.2020 08:45