UCHWAŁA Nr XVII/118/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i ust. 3a oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

  1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pruchnik.
  2. Przedmiotem zmiany Studium jest wprowadzenie do jego ustaleń projektowanej linii 110 kV relacji Łańcut – Pruchnik, stanowiącej inwestycję celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
  3. Granice obszaru objętego zmianą studium, o którym mowa w ust. 1 przedstawiono na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVII/118/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, Rada Miejska podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pruchnik.

Potrzeba zmiany obowiązującego studium wynika z konieczności dostosowania jego ustaleń do potrzeb związanych z realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii 110 kV relacji Łańcut – Pruchnik.

Realizacja wyżej wymienionej inwestycji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego zarówno Gminy Pruchnik jak i całego regionu.

W związku z powyższym, niezbędne jest opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pruchnik w zakresie wprowadzenia do ustaleń dokumentu planowanej linii elektroenergetycznej. Może to nastąpić jedynie z zachowaniem procedury planistycznej przewidzianej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:26.06.2020 09:45
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:02.08.2020 16:56