WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKAL UŻYTKOWY
 STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PRUCHNIK

 przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Pruchnika działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XVI/105/2020 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 kwietnia 2020 roku, podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni ( od dnia 28 kwietnia 2020 roku ) wykaz nieruchomości - lokal użytkowy stanowiącej własność Gminy Pruchnik przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat.

Oznaczenie nieruchomości

 

Jednostka ewidencyjna

 Miasto Pruchnik

Obręb

 Pruchnik

Nr Księgi wieczystej

PR1J/00077851/4
Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych

Nr działki

 1982/12 o pow. 0,0532 ha- udział 243/1000 cz.

Powierzchnia lokalu użytkowego

64,11 m2

Opis nieruchomości /lokalu użytkowego/

Nieruchomość na której znajduje się lokal użytkowy zabudowana jest budynkiem mieszkalno- usługowym drewnianym. Lokal znajduje się na parterze budynku z wejściem od ulicy Rynek. Lokal obciążony jest prawem dostępu do funkcjonującego w lokalu bankomatu.

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 1982/12 położona w Pruchniku przy ulicy Rynek 3/2 nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik. Dotychczasowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego utracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 roku. W Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik zatwierdzonym Uchwała Rady Miejskiej w Pruchniku Nr XXXVI/264/2018 z dnia 18.01.2018 r. są to tereny zabudowy mieszkaniowej i usług w granicach miasta, tereny zachowanych elementów układu urbanistycznego, tereny projektowanego parku kulturowego.

Okres trwania umowy

Czas oznaczony 10 lat – od dnia zawarcia umowy

Kwota czynszu

900 złotych netto - miesięcznie plus należny podatek oraz opłaty za media (energia elektryczna, gaz, woda i kanalizacja).

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości (lokalu użytkowego) można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Pruchniku ul. Rynek 1 telefonicznie pod nr 16 623 61 24 (w godzinach pracy urzędu).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruchnik przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:27.04.2020 18:20
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:27.04.2020 18:20