UCHWAŁA Nr XLVI/324/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczający poza rok 2018.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.885),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

 1. Rada Miejska w Pruchniku upoważnia Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w wysokości 2 680 944,00zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote), na realizację zadania inwestycyjnego pn.
  Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Jodłowce w ramach programu Sportowa Polska.
 2. Zaciągniecie zobowiązania nastąpi w latach:
  • 2019 - 204 119,00zł
  • 2020 - 2 476 825,00zł
 3. Spłata zobowiązań o których mowa w §2 nastąpi w latach:
  • 2019 – 204 119,00zł, w tym z dochodów własnych tj. podatek od nieruchomości 102 119,00zł
   oraz 102 000,00zł z dotacji otrzymanej z MS i T.
  • 2020 – 2 476 825,00zł, w tym z dochodów własnych tj. podatek dochodowy od osób fizycznych 1 238 413,00zł oraz dotacji otrzymanej z MS i T w kwocie 1 238 412,00zł.

§ 2.

 1. Wyraża się zgodę i upoważnia Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zawarcia umowy na okres przekraczający rok budżetowy 2018 z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych , na których powstają odpady komunalne w 2019 roku do wysokości 1 009 000,00 zł brutto
 2. Zobowiązanie określone w §2.1. zostanie pokryte w 2019 roku z dochodów własnych gminy tj. opłaty za odpady komunalne

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XLV/322/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 3.10.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczający poza rok 2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:08.11.2018 06:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:08.11.2018 06:00