Zarządzenie Nr 77/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 29.12.2017

w sprawie: ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawieniau.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z póź. zmianami oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r poz. 2147 z późn. zmianami) Burmistrz Pruchnika zarządza, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości w położone na terenie Gminy Pruchnik w Hawłowicach, Jodłówce, Pruchniku, Kramarzówce, Rozborzu Długim, Rozborzu Okrągłym, Rzeplinie oraz Świebodnej - wymienione w wykazach stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.

 § 2.

Wykazy o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

 § 3.

Zarządzenie sporządzono w dwóch egzemplarzach , z czego jeden egzemplarz znajduje się w rejestrze zarządzeń a drugi w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 77/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.12.2017 21:51
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:29.12.2017 21:51