Zarządzenie Nr 75/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 21.12.2017

w sprawie: ustalenia terminów płatności czynszów za dzierżawę i najem  gruntów, lokali i innych obiektów z mienia komunalnego Gminy Pruchnik.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 1875 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1, art. 23 ust.1 pkt 7 a, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Burmistrz Pruchnika zarządza, co następuje

§ 1.

Nieruchomości, lokale i inne obiekty stanowiące własność Gminy Pruchnik mogą być wydzierżawiane i wynajmowane osobom fizycznym i prawnym w trybie przepisów zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, Uchwały rady Miejskiej w Pruchniku Nr.20/IV/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku oraz niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Warunki dzierżawy lub najmu określa się w ogłoszeniu o przetargu a w przypadku wydzierżawienia czy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości, lokalu lub obiektu w umowie zawartej z osoba fizyczna lub prawną.

§ 3.

Ustala się minimalne stawki czynszu (netto) za :

a) dzierżawę gruntów położonych w terenach rolnych, przeznaczonych oraz użytkowanych na cele rolnicze:

  • w klasach od I do III w wysokości 100,00 zł za 1 hektar rocznie,
  • w klasach od IV do VI w wysokości 70,00 zł za 1 hektar rocznie,
  • grunty pozostałych klas – 20,00 zł rocznie,

 b) dzierżawę gruntów położonych w terenach budowlanych – 7,00 zł za 1 ar rocznie,

 c) dzierżawę gruntów zajętych pod lokalizację urządzeń i reklam – 5,00 zł za m2 miesięcznie,

 d) dzierżawę gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej:

  • w mieście Pruchnik - centrum (określone w nieobowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik)- 12,00 zł za 1 m2 rocznie,
  • pozostały teren miasta Pruchnika i Gminy Pruchnik 3,00 zł za 1m2 rocznie,

e) dzierżawę (najem ) lokali oraz innych obiektów według stawki określonej w drodze przetargu lub umowie dzierżawy (najmu),

f) dla dotychczasowych umów stosuje się stawki wynikające z przetargów  oraz określone w niniejszym zarządzeniu,

g) ustalone stawki czynszu nie obejmują należności podatkowych.

h) w uzasadnionych przypadkach można zwolnić dzierżawcę z czynszu.

§ 4.

Określa się terminy płatności czynszów:

  1. za dzierżawę (najem) nieruchomości gruntowych na cele rolne i budowlane do dnia 15 września każdego roku,
  2. za dzierżawę (najem) nieruchomości na cele działalności gospodarczej, pod urządzenia i reklamy - w II ratach – do 15 maja i 15 września każdego roku,
  3. za dzierżawę (najem) lokali oraz innych obiektów z mienia komunalnego – z góry do dnia 10 –tego każdego miesiąca.

W indywidualnych przypadkach, dopuszcza się ustalenie innego terminu płatności czynszu wynikające z terminu na jaki została zawarta umowa (najem).

 § 5.

Z dniem 31 grudnia 2017 roku traci moc Zarządzenie nr 8/2012 Burmistrza Pruchnika z dnia 20 czerwca 2012 roku.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania a stawki czynszu z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 75/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.12.2017 21:55
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:21.12.2017 21:55