Pruchnik, dnia 24-07-2020 r.

Zaproszenie do złożenia oferty/Ogłoszenie o zamówieniu

„Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Pruchnik w roku szkolnym 2020/2021”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie art. 138 lit o) ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Zamawiający:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul. Ks. Bronisława Markiewicza 22,
 2. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pruchniku, ul. Szkolna 12, 37-560 Pruchnik,
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik,

W imieniu których jako pełnomocnik występuje Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul. Ks. Bronisława Markiewicza 22 zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Tryb udzielenia zamówienia
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie art. 138 lit o) ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.- dalej ustawa PZP).
 2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 750 000 euro.
 3. Usługa stanowi usługę społeczną, określoną w załączniku XIV do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 16 lutego w sprawie zamówień publicznych uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UEL z 2014 r. Nr. 94, s. 65).
 4. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny, niedyskryminacyjny.
 5. Zasady prowadzonego  postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie.
 6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 7. Oferty złożone po terminie  nie będą rozpatrzone.
 8. Kod przedmiotu zamówienia CPV:

55523100-3 – usługi w zakresie posiłków szkolnych

55321000-6 – usługi przygotowania posiłków

55524000-9 – usługi dostarczania posiłków szkolnych

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający zastrzega co do zasady obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, należy o tym zamieścić informację w ofercie. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, alternatywnych, równoważnych.
 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 6. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 7. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
 9. Wykonawca nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez przeprowadzenia czynności właściwych dla wyboru oferty i podania przyczyny unieważnienia.
 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny oferty najkorzystniejszej do kwoty jaką ma na sfinansowanie zamówienia. Jeśli Wykonawca z ofertą najkorzystniejszą odmówi negocjacji albo strony nie dojdą do porozumienia, czyli zmniejszenia ceny oferty do kwoty jaką ma zamawiający na sfinansowanie zamówienia, zamawiający dopuszcza negocjacje z kolejnymi Wykonawcami, według rankingu ofert.
 1. Rodzaj zamówienia:

usługa

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Pruchnik w roku szkolnym 2020/2021”

Zamawiający zastrzega, że liczba dostarczanych posiłków może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od frekwencji uczniów w przedszkolu, w szkole i w zależności od liczby wydanych decyzji przez OPS. Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu..

 1. Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane od 01.09.2020 r. do 30.07.2021 r., w tym:

- dla szkół podstawowych od 02 września 2020r. do 24.06.2021 r.

- dla przedszkola od 01 września 2020r. do 30 lipca 2021 r.

 1. Dokumenty wymagane od Oferenta

Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

 1. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do udzielania wyjaśnień treści niniejszego zapytania:

Magdalena Długosz - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku, ul. Ks. Br. Markiewicza 22, 37-560 Pruchnik, e-mail: sp1pruchnik@vp.pl, tel. 16/6288059

 1. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia:

31-07-2020 r. do godz. 11.00 na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

 1. Ofertę można:
 1. przesłać e-mailem (skan oferty z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji) na adres: sp1pruchnik@vp.pl;
 2. złożyć w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku, ul. Ks. Br. Markiewicza 22, 37-560 Pruchnik w godz. 9:00 – 11:00 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku.
 1. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że 1)zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruchniku, ul. Ks. Br. Markiewicza 22, 37-560 Pruchnik, oferta na: „Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Pruchnik w roku szkolnym 2020/2021”

nie otwierać do 31-07-2020 r. do godz. 11:00”

bez nazwy i pieczątki wykonawcy; 2)koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

 1. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt. VIII, Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.
 2. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty
  w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona w sposób przewidziany w pkt. VIII.
 3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:05 w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 5. Oferta powinna być sporządzona trwałą czytelną techniką w języku polskim.
 6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.
 7. W ofercie należy podać kwotę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w PLN, uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, na wzorze formularza ofertowego - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wraz z podaniem cen jedn. poszczególnych pozycji.
 8. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze.
 9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
 10. Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
 11. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź uzupełnień braków formalnych, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.
 12. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. W terminie 3 dni od zawiadomienia, Wykonawca może nie zgodzić się na dokonanie poprawek - oferta jego w takim przypadku podlega odrzuceniu.
 1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
 1. Cena oferty – 80 %

Kryterium oceny ofert stanowić będzie najniższa cena zaproponowana przez oferenta

Kryteria oceny ofert

Waga (%)

 1. Cena oferty

80 %

 1. Aspekty społeczne

20 %

 

 1. Cena - 80 %

Punktacja:

Liczba punktów = (najniższa cena/ cena badanej oferty) x 80 pkt x 100 %

W kryterium cena Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

 1. Aspekty społeczne - 20 %

W tym kryterium 20 pkt otrzyma oferta Wykonawcy, który jest zakładem pracy chronionej lub innym podmiotem, którego działalność, lub działalność jego wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:

 1. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875z późn. zm.);
 2. bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818, 2473, z 2020 r. poz. 278, 1065, 1068, z późn. zm.);
 3. osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie
  z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, 2128, z 2020 r. poz. 568, 875, 1086, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
 4. osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 685., z późn. zm.);
 5. osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818, 2473, z późn. zm.);
 6. osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
  o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1666, 2020, z 2020 r. poz. 322., z późn. zm. );
 7. osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
 8. osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 823).

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których wyżej mowa wynosi nie mniej niż 30%.

Zamawiający przyzna punkty za kryterium 2. Aspekty społeczne na podstawie oświadczenia zamieszczonego w treści Formularza ofertowego – załącznik nr 1.

Oferta Wykonawcy, który nie spełni warunków określonych w kryterium – aspekty społeczne otrzyma 0 pkt.

Punktacja ogólna = Liczba punktów za kryterium 1. Cena + Liczba punktów za kryterium 2. Aspekty społeczne.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów. Punkty za kryteria pozacenowe zostaną przyznane na podstawie informacji podanych w formularzu ofertowym.

Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach oceny. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaka przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 2. Podczas otwarcia ofert zamawiający poinformuje wykonawców o ilości złożonych ofert, w tym poda nazwy i adresy wykonawców, ceny poszczególnych ofert.
 3. Oferenci mają możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
 4. Oferenci mogą wziąć udział w spotkaniu, na którym zostaną otwarte oferty.
 5. Informacja/notatka z rozeznania rynku będzie zawierać co najmniej: nazwę oferenta, adres, punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 6. Informację/notatkę z rozeznania rynku Zamawiający udostępni w taki sam sposób jak dokonał przekazania zaproszenia do złożenia oferty.
 7. Procedura udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w oparciu o art.138 o ustawy, tj. zamówień, których wartość nie przekracza 750 000 euro tworzona jest przez samego Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest w tym zakresie jedynie do uwzględnienia norm zawartych w art. 138 o ust. 2-4 znowelizowanej ustawy, które to przepisy nie przewidują odesłania do stosowania przepisów działu VI ustawy, tak jak w  przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości przekraczające kwoty, o których  mowa w art. 138g ustawy. Zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy, z  wyjątkiem reguł wskazanych w ust 2-4 powyższego  artykułu, a co za tym idzie wykonawca nie ma możliwości skorzystania ze środków  odwoławczych przewidzianych w Rozdz. VI ustawy.
 8. O terminie zawarcia umowy Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie powiadomiony telefoniczne. Z wybranym Wykonawcą zostaną spisane trzy umowy, oddzielnie dla każdego Zamawiającego według wzorów stanowiących załącznik nr 2 do zapytania.
 9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i ocen.
 10. Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie.
 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powtórzenia czynności albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszymi Wytycznymi.
 12. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy kwota najkorzystniejszych ofert przewyższa wartość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, zabezpieczonych w budżecie.
 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.
 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia w trakcie postępowania.
 16. Warunki płatności zostały określone w załączniku nr 2 do ogłoszenia tj. we wzorze umowy.
 17. Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna –zamówienia realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruchniku, ul. Ks. Br. Markiewicza 22, 37-560 Pruchnik,
 • inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan PAWEŁ DZIEŃ iod@gminapruchnik.pl*;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku

mgr Magdalena Długosz

_____________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Załączniki:

Nr 1 – formularz ofertowy

Nr 2 – wzór umowy dla SP Nr 1 w Pruchniku, dla Samorządowego Przedszkola, dla Ośrodka Pomocy Społecznej

Nr 3 – Przykładowy miesięczny jadłospis dla szkół podstawowych, dla przedszkola

Nr 4 –  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

*Niepotrzebne skreślić

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PRUCHNIKU „Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Pruchnik w roku szkolnym 2020/2021”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:24.07.2020 15:05
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:24.07.2020 15:14