Zarządzenie Nr 70/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 4.12.2017

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 248 667,00zł, w tym:

 • dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 246 467,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego
 • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 2 200,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników socjalnych

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 59 598,00zł, w tym:

 • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 59 598,00zł, z przeznaczeniem na:
  • dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne 1 575,00zł
  • wypłatę zasiłków okresowych 42 740,00zł
  • wypłatę zasiłków stałych 13 799,00zł
  • realizację dożywiania 1 484,00zł

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP NR F-VI3111.1.308.2017,F-VI.3120.2.2017, F-VI.3111.1.310.2017.
Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do mniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 248 667,00zł, w tym:

 • wypłatę świadczenia wychowawczego 246 467,00zł
 • wynagrodzenia pracowników socjalnych 2 200,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy w kwocie 59 598,00zł, w tym:

 • opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne 1 575,00zł
 • wypłatę zasiłków okresowych 42 740,00zł
 • wypłatę zasiłków stałych 13 799,00zł
 • realizację dożywiania 1 484,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 51 397,00zł.
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 70/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:04.12.2017 19:07
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:27.07.2020 19:14