Zarządzenie Nr 73/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 18.12.2017

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 91 321,00zł, w tym;

 • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 87 821,00zł,z przeznaczeniem na;
  a) realizację świadczeń rodzinnych 77 564,00zł
  b) przyznanie Karty Dużej Rodziny 20,00zł
  c) ośrodki wsparcia 8 557,00zł
  d) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 180,00zł
 • dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie 5 000,00zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie OPS

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2 252,00zł, w tym;

 • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 2 252,00zł, z przeznaczeniem na realizacje specjalistycznych usług opiekuńczych.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP nr F-VI.3111.1, …270.2017, …272.2017,…273.2017.

§ 3.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 91 321,00zł, w tym;

 • wypłata świadczeń rodzinnych 77 564,00zł
 • wydanie Karty Dużej Rodziny 20,00zł
 • ośrodki wsparcia 8 557,00zł
 • składki zdrowotne 180,00zł
 • wydatki OPS 5 000,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 252,00zł, w tym;

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 252,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 132 420,60zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym SDS w Pruchniku na kwotę 23 397,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym OPS w Pruchniku na kwotę 12 171,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 69 808,40zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 69 808,40zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 8.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w Urzędzie Miejskim w Pruchniku na kwotę 116 913,00zł

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 73/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:18.12.2017 19:29
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:27.07.2020 19:35