Zarządzenie Nr 74/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 21.12.2017

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 20 000,00zł, w tym:

  • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 20 000,00zł,z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych .

Na podstawie decyzji WP Nr F.VI.3111.1.372.2017 z dnia 21.1.2017.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 20 000,00zł, w tym:

  • wyplata świadczeń rodzinnych 20 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym SDS w Pruchniku na kwotę 66 388,99zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym OPS w Pruchniku na kwotę 72 496,07zł.

Szczegóły zawiera zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 159 466,32zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 74/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.12.2017 19:36
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:27.07.2020 19:43