UCHWAŁA Nr 182/XXIII/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie:
podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów zatrudnionych w gminie Pruchnik.

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 10 i ust. 10 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1

Podwyższa się wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów w określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22 poz.181 z 2005 r.)

§ 2

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli legitymujących się stopniem awansu zawodowego nauczyciela stażysty , zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych określonych w art. 1 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i dyrektorom jednostek organizacyjnych j/w gminy Pruchnik.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2005 r.


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 182/XXIII/2005
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 18 marca2005 r

 Lp.

Poziom wykształcenia nauczyciela 

 Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych nauczyciela stażysty

 1. Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem zawodowym

 1 303

 2. Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata( inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

 1 143

 3. Tytuł zawodowy licencjata ( inżyniera ) bez przygotowaniem pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków.

 996

 4. Pozostałe kwalifikacje

 826

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podwyższenie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów zatrudnionych w gminie Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:05.04.2005 14:27
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:06.04.2005 12:15