UCHWAŁA Nr XVIII/121/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie: określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Pruchnik na rok szkolny 2020/2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Określa się średnią cenę jednostek paliwa w Gminie Pruchnik na rok szkolny 2020/2021 w kwotach:

  1. olej napędowy – 4,44 zł za litr;
  2. benzyna bezołowiowa 95 – 4,49 zł za litr;
  3. gaz LPG – 2,07

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVIII/121/2020
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

W myśl dodanego art. 39a ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

Średnie ceny jednostki paliwa określone w § 1 służą do ustalania wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej.

W Gminie Pruchnik zlokalizowane są dwie stacje benzynowe: MOYA ul. Bieszczadzka 1, 37 -560 Pruchnik i P.P.U.H „JUREX”. ul. Kańczudzka 41, 37-560 Pruchnik.

Informacje dotyczące aktualnych cen paliw otrzymano od ww. stacji i na tej podstawie ustalono średnie ceny jednostek paliwa w Gminie Pruchnik.

Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru wskazanego w ustawie – Prawo oświatowe.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie średnich cen jednostek paliwa w Gminie Pruchnik na rok szkolny 2020/2021.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:13.08.2020 08:06
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:13.08.2020 08:06