UCHWAŁA Nr XVIII/122/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik, od dnia 1 września 2020 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych publicznych szkół podstawowych, o których mowa w § 1, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr VII/32/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

 


UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVIII/122/2020
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

Obecnie sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik określa przyjęta przez Radę Miejską w Pruchniku w dniu 7 czerwca 2019 r. Uchwała Nr VII/32/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

Niniejszy projekt uchwały uwzględnia zmianę w sieci szkół od 1.09.2020 r. wynikającą z podjęcia w 2020 roku przez Radę Miejską w Pruchniku:

  1. uchwały Nr XV/96/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej w celu utworzenia Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku,
  2. uchwały Nr XV/97/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.

Ustalenie planu sieci publicznych szkół, zgodnie z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 910 ze zm.) następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku przekazany został do zaopiniowania Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty oraz Zarządowi Oddziału ZNP w Pruchniku i uzyskał pozytywne opinie.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:13.08.2020 08:11
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:13.08.2020 08:11