UCHWAŁA Nr XVIII/123/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2020 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym ( Dz. U. 2019, poz. 506) oraz art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U.2019. 869 z póż. zm.)

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 155 609,00zł, w tym:
 • subwencja ogólna z budżetu państwa 85 980,00zł
 • środki z WFOSIGW na usuwanie wyrobów azbestowych 24 735,00zł
 • odszkodowanie za zniszczeni e mienia komunalnego 44 894,00zł

Szczegóły zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji MF Nr ST5.4751.4.2020.2g
oraz umowy nr 3723/2020/OZ/R/DA.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 605 150,39zł, w tym:

 • funkcjonowanie bieżące ZGK 2 200,00zł
 • budowa odcinków sieci kanalizacyjnej 42 894,00zł
 • usługa utylizacji i usuwania wyrobów azbestowych 24 735,00zł
 • usuwanie skutków powodzi opadowej 39 000,00zł
 • odszkodowania za grunty zajęte na mienie komunalne w wyniku scalenia 1 099 800,00zł
 • remont budynku mieszkalnego komunalnego w Świebodnej 50 000,00zł
 • odpis na FSS dla nauczycieli emerytów 32 572,39zł
 • Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 3 000,00zł
 • zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład własny do środków z PFRON) 70 000,00zł
 • zakup energii do oświetlenia ulicznego 100 000,00zł
 • wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku dworu w Pruchniku 80 000,00zł
 • zakup wyposażenia pomocy dydaktycznych dla pracowni z przedmiotów przyrodniczych w SP Nr 1 w Pruchniku 60 949,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 1 449 541,39zł, którego źródłem  pokrycia będą:

 • przychody jednostek samorządu terytorialnego niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - jako niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2019 roku w kwocie 3 000,00zł
 • wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy w kwocie 1 446 541,39zł

§ 4.

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1 449 541,39zł, w tym:

 • przychody jednostek samorządu terytorialnego niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - jako niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2019 roku w kwocie 3 000,00zł
 •  wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy w kwocie 1 446 541,39zł

Po dokonanych zmianach ustala się przychody budżetu gminy na 2020 rok w kwocie 4 077 832,06zł.

Szczegóły zawiera zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2020 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:13.08.2020 08:19
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:01.09.2020 22:33