Szczegółowe warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

UCHWAŁA Nr 29/V/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie :
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

            Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz. U. z 2004 roku nr 64 poz. 593 z_późn. zm./,

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

§ 2.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z_rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym

§ 3.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone są:

  • osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione;
  • osobom posiadającym rodzinę wspólnie zamieszkałą, która nie może takiej pomocy zapewnić.

§ 4.

  1. Wydatki na usługi opiekuńcze podlegają zwrotowi w części lub całości, w zależności od sytuacji życiowej oraz posiadanego dochodu na osobę w rodzinie potwierdzonej wywiadem środowiskowym.
  2. Koszt jednej usługi ustala się na 11,00 zł.
  3. Obowiązek zwrotu wydatków, o których mowa w § 4 ust. 1 nie istnieje gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
  4. Wysokość odpłatności, o których mowa w § 4 ust. 1 określa poniższa tabela 

Wysokość odpłatności w % od ceny usług

Osoby samotnie gospodarujące

Osoby w gospodarstwach wieloosobowych

do 100% kryterium dochodowego art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

nieodpłatnie

nieodpłatnie

101-150%

7%

10%

151-200%

10%

20%

201-250%

30%

40%

251-300%

50%

70%

powyżej 300 %

100 %

100%

§ 5.

W przypadku szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w całości lub części stanowić będą dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie kierownik GOPS na wniosek pracownika socjalnego, lub osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu rozeznania w środowisku może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłat za świadczone usługi opiekuńcze.

§ 6.

Odpłatność za świadczone usługi jest dokonywana przez osoby korzystające do 15 - tego każdego miesiąca po wykonaniu usługi w kasie Urzędu Gminy w Pruchnik.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w_Pruchniku.

§ 8.

Traci moc :

Uchwała Nr 31/IV/2003 Rady Gminy Pruchnik z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2007 r.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szczegółowe warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2007 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.