Szczegółowe zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pruchniku.

UCHWAŁA Nr 28/V/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie :
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pruchniku.

            Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art.40 ust.l,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 142,poz 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 51 i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z 2004 r. z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

§ 2.

Zakres świadczonych usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy obejmuje specjalistyczną opiekę polegającą na:

 • zapewnieniu dziennego pobytu i posiłku
 • prowadzeniu indywidualnej rehabilitacji, treningu umiejętności samoobsługowych, zaradności życiowej, poradnictwie oraz spędzeniu wolnego czasu
 • umożliwieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym korzystania ze wszystkim możliwości które mogą zaistnieć w środowisku lokalnym, a w konsekwencji zapewnienie im godziwego miejsca w społeczności z której się wywodzą oraz pełnej z nią integracji.

§ 3.

 1. Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy jest odpłatny.
 2. Odpłatność ustala się w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z poniższą tabelą

  Dochody/*

  Wysokość odpłatności w procentach, liczona od średniego miesięcznego kosztu utrzymania uczestnika w ŚDS

  Dochody osoby samotnie gospodarującej

  Dochody osoby w rodzinie

  do 477 zł - 100%

  do 351 zł - 100%

  0,00%

  od 101 - 150%

  od 101 - 150%

  1%

  od 151 - 200%

  od 151 - 200%

  2%

  od 201 - 250%

  od 201 - 250%

  3%

  powyżej 250%

  powyżej 250%

  4%


  */ dochód w rozumieniu art.8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2004 r. nr 64 poz. 593 z późn. zm./
 3. Odpłatność za pobyt w ŚDS dokonywana jest w terminie do 15 - tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w kasie Urzędu Gminy w Pruchniku
 4. Za okres nieobecności dłuższy niż 10 dni w danym miesiącu klient nie ponosi odpłatności.

 

§ 4.

W przypadkach szczególnych ,zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie, lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Kierownik GOPS - na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w_Pruchniku.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr 175/XXII/05 Rady Gminy Pruchnik z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pruchniku

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2007 r.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szczegółowe zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2007 08:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż