UCHWAŁA Nr 183/XXIII/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie:
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a i art. 54 ust 3 i 7 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) w związku z art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z 2005 r.)

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

Rozdział I
Postanowienia wstępne

§ 1

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

  1. szkole – należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art.1 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Rada Gminy Pruchnik,
  2. nauczycielu- należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust.1 pkt.1,
  3. obowiązkowym wymiarze zajęć lub pensum dydaktycznym – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela lub ustalony przez organ prowadzący na podstawie art. 42 ust.7 pkt.2 Karty Nauczyciela.
  4. Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia
   1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz
   .U. z 2003 roku Nr.118 poz.1112 ze zm.),
  5. rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U.Nr 22 poz.. 181 z 2005 r.).
  6. klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę.

§ 2

 1. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także sposób dokumentowania prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego określa rozporządzenie.
 2. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:

  1. dodatku za wysługę lat,
  2. dodatku za uciążliwość pracy,
  3. dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
  4. nagród jubileuszowych,
  5. dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  6. zasiłku na zagospodarowanie,
  7. odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
  8. odpraw z tytułu przejścia na emeryturę,

określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy rozporządzenia.

 1. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dotychczasowych dodatków specjalistycznych reguluje art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie innych ustaw ( Dz.U. Nr 19 poz.239).

Rozdział II
Dodatek motywacyjny

§ 3

 1. 1.Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych szkołach w wysokości 2 % kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
 2. Środki o których mowa w ust. 1 zostają zwiększone o co najmniej 4 % z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły.
 3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 10 % jego wynagrodzenia zasadniczego, a dla dyrektora niż 20 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
 4. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu w szkołach na terenie Gminy Pruchnik jednego roku z zastrzeżeniem ust. 5
 5. Nauczycielom stażystom dodatek motywacyjny może być przyznany po przepracowaniu w danej szkole 4 miesiące.
 6. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom przebywającym na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, dla poratowania zdrowia oraz w stanie nieczynnym.
 7. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okresy wrzesień – grudzień i styczeń- sierpień.
 8. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 4 , ustala dyrektor, w stosunku do dyrektora Wójt Gminy Pruchnik.
 9. Nauczycielom uzupełniający etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.
 10. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.
 11. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 4

 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

 • Osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym:

  1. udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów,
  2. osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz
  3. w innych obszarach działań związanych z procesem dydaktycznym,
  4. stosowanie różnorodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywności
  5. stosowanych metod,
  6. umiejętne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego.

 • Osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze:

  1. umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,
  2. skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologii i uzależnieniom,
  3. aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,

 • Wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania:

  1. adaptacja i praktyczne oraz skuteczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi warsztat pracy,

 • Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela a w szczególności:

  1. inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, w tym zawodów sportowych i wycieczek szkolnych,
  2. opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole,
  3. udział w komisjach przedmiotowych oraz przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów,
  4. inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
  5. aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

 • Szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w szczególności:

  1. systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzielonych obowiązków,
  2. podnoszenie umiejętności zawodowych – udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz różnych formach doskonalenia zawodowego,
  3. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
  4. dbałość o mienie szkoły i poszerzenie bazy dydaktycznej,
  5. wzorowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,
  6. przestrzeganie dyscypliny pracy.

 • Realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

 1. Dodatkowymi warunkami przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów są:

  1. prowadzenie polityki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującym prawem, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, celowe i oszczędne wydatkowanie środków, racjonalne gospodarowanie majątkiem szkolnym,
  2. wymierne działania zmierzające do wzbogacenia majątku szkolnego i pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,
  3. skuteczne i oszczędne prowadzenia polityki kadrowej,
  4. kształtowanie atmosfery w pracy, w szkole służącej realizacji statutowych zadań przez podległych pracowników,
  5. współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi,
  6. współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacji zaleceń i wniosków organu prowadzącego i organów nadzoru pedagogicznego,
  7. motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego oraz inspirowanie do podejmowania zadań dodatkowych / konkursy, olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych

Rozdział III
Dodatek funkcy
jny

§ 5

 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:
  • dyrektorowi - w wysokości od 200 zł. do 750 zł.
  • wicedyrektorowi – w wysokości od 150 zł. do 300 zł.
  • kierownikowi szkoły filialnej - w wysokości od 80 zł. do 200 zł.
  • kierownikowi świetlicy szkolnej – w wysokości od 80 zł. do 200 zł.
 2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
 3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy , a dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, liczbę zatrudnionych pracowników jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje.
 4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 5. Przy ustalaniu wielkości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów zespołów szkół bierze się pod uwagę łączną liczbę oddziałów.

§ 6

 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:

  1. wychowawstwo klasy - w wysokości 24 zł. za jedną klasę,
  2. funkcję opiekuna stażu - w wysokości 26 zł. za jednego stażystę,
  3. funkcję doradcy metodycznego - w wysokości do 20 %

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

 1. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, ustala dyrektor w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 7

 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji, a jeżeli powierzenie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 6 ust. 1 nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 3. Otrzymywanie dodatku, którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 nie wyłącza prawa
  do otrzymywania dodatku , o którym mowa w § 6 ust. 1.
 4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział IV
Dodatek za wa
runki pracy

§ 8

 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych warunkach, określonych w rozporządzeniu, za każdą godzinę dydaktyczną zrealizowaną w warunkach trudnych w następującej wysokości:

  1. za prowadzenie zajęć w klasach łączonych - 10 %
  2. za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - 5 %,
  3. za prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach w której przynajmniej jedno dziecko posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego - 10 %

   stawki godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 9

 1. Dodatki za trudne warunki pracy wypłaca się za godziny faktycznie zrealizowane w warunkach trudnych.
 2. Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu na podstawie ewidencji faktycznie zrealizowanych zajęć w warunkach trudnych.

Rozdział V
Dodatek za wysługę lat

§ 10

 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
 2. Okresy pracy uprawniające do dodatku za wysługę lat określa rozporządzenie.
 3. Dodatek za wysługę lat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku.
 4. Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział VI
Wynagrodzenie z godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 11

 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela.
 2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w ust.1 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela określony w art. 42 ust.3 lub określony na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 1) i pkt. 3) Karty Nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się z pełną godzinę.
 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
 4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia- za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust.3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust.7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 12

 1. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z:
  1. zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
  2. wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,
  3. rekolekcjami,
  4. traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

 2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa rozlicza się w okresach miesięcznych.
 3. Stawkę za jedną godzinę ponadwymiarową określa:
  1. dla nauczyciela – dyrektor szkoły,
  2. dla dyrektora Wójt Gminy.

 4. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, zrealizowanych w danym miesiącu przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor szkoły.
 5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa wypłaca się miesięcznie z dołu.

Rozdział VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 13

 1. Ustala się nagrody ze specjalnego funduszu nagród w wysokości:

  1. nagrody organu prowadzącego - w wysokości od 600 zł. do 1 800 zł.
  2. nagrody dyrektora - w wysokości od 200 zł. do 1 000 zł.

 1. Kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, utworzonego na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela dla nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Pruchnik określa odrębny regulamin.
 2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród wypłaca się niezwłocznie po jej przyznaniu,jednak nie później niż do końca miesiąca, w którym nagroda została przyznana.

Rozdział VIII
Dodatek mieszkaniowy

§ 14

 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na terenie Gminy Pruchnik i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

  1. przy jednej osobie w rodzinie – w wysokości 15 zł.
  2. 2) przy dwóch osobach w rodzinie – w wysokości 23 zł.
  3. przy trzech osobach w rodzinie – w wysokości 30 zł.
  4. przy czterech i więcej osobach w rodzinie – w wysokości 38 zł.

 1. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

  1. współmałżonka,
  2. dzieci pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
  3. posiadający na utrzymania nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia.
  4. rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
  5. dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu.

 1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
 2. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o której mowa w ust. 3 nauczyciel otrzymujący dodatek jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor otrzymujący dodatek - Wójta Gminy.

§15

 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w § 1 ust. 4, na ich wspólny wniosek
 2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy.
 3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

  1. niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
  2. od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy,a także w okresach:

  1. nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
  2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
  3. korzystania z urlopu wychowawczego,
  4. pozostawania w stanie nieczynnym,
  5. korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia,
  6. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby była zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do kończ okresu, na który umowa ta była zawarta.

§16

 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, wypłacany przez jego pracodawcę.
 2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się w okresach miesięcznych.
 3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu w terminie wypłaty składników wynagrodzenia płatnych z dołu.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§17

Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Pruchniku dnia 28 lutego 2005r.

§18

Traci moc Uchwała Nr 155/XXV/2000 Rady Gminy Pruchnik z dnia 02.10.2000r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu ustalającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§ 19

Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§20

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.

Przewodniczący Rady
Gminy Pruchnik

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego itp.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:05.04.2005 15:08
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:06.04.2005 12:17