Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku (Zamawiający) poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Pruchnik w zakresie zapewnienia zajęć dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zamieszkania tych dzieci.

Warunki współpracy: Usługa. Zatrudnienie na umowę zlecenie.

Zakres przewidzianych zadań obejmuje:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Pruchnik w zakresie zapewnienia zajęć logopedycznych, zgodnie z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), w ilości 2 godzin tygodniowo*.

* Ilość godzin specjalistycznych usług opiekuńczych może ulec zmianie (może zwiększyć się lub zmniejszyć się).

Szacowany okres świadczenia ww. specjalistycznych usług opiekuńczych: od 01.12.2020 do 31.12.2020

Niezbędne wymagania:

I. Kwalifikacje: zgodne z § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz.1598, ze zm.), tj.:

 1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone powyżej w punkcie I.1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie I.3, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
 3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
  1. szpitalu psychiatrycznym;
  2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
  5. zakładzie rehabilitacji;
  6. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

II. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

III. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

IV. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagane dokumenty:

 1. aktualne CV;
 2. kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopię zaświadczeń z ukończonych kursów i szkoleń;
 3. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych ustalonych w ww. rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz.1598, ze zm.), w tym dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie I;
 4. ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy;
 5. oświadczenie o niekaralności następującej treści:„ Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne .”
 6. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości fakt, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania – tj. uprawnienia wynikające z art. 24 ust. 1 oraz art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych ”;
 7. oświadczenie potwierdzające posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 8. zgłoszenie ofertowe (wzór zgłoszenia w załączniku nr 1).

Dodatkowe informacje:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone będą na terenie gminy Pruchnik w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku, uprawnionych do korzystania z w/w usług.

Termin składania ofert: Oferty należy składać lub przesyłać do dnia 03.07.2020r. do godziny 15:00 na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (niezależnie od daty stempla pocztowego) i zostaną zwrócone bez otwierania.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych w 2020 r. dla osób (dzieci) z zaburzeniami psychicznymi, uprawnionych do świadczeń w miejscu zamieszkania, na terenie gminy Pruchnik.”

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kryterium wyboru oferty: cena.

 • Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzania oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
 • Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.
 • Rozliczenie nastąpi za faktycznie zrealizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Informacja merytoryczna: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku – Marta Wałach (tel.: 16-623-61-16).

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne do wykonywania w/w specjalistycznych usług opiekuńczych. Ponadto zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania rekrutacyjnego i zmiany ilości godzin specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zmiany szacowanego okresu świadczenia ww. specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dokumenty osób, które nie zostaną zakwalifikowane do wykonywania zadania nie będą odsyłane.

Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pruchniku .

* - ilość godzin specjalistycznych usług opiekuńczych może ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego i podopiecznych (może zmniejszyć się lub zwiększyć).

Zgłoszenie ofertowe w załączniku nr 1.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruchniku
Marta Wałach

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.10.2020 11:19
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:21.10.2020 11:19