Zatwierdzenie planów pracy Komisji starych Rady Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 23/IV/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie :
zatwierdzenia planów pracy Komisji starych Rady Gminy Pruchnik.

            Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz._U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 70 ust. 1 Statutu Gminy Pruchnik ustalonego uchwalą nr 38/V/2003 Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 40, poz. 781),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. Komisji Budżetowo - Gospodarczej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia. Pomocy Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Ochrony p. poż., Funkcjonowania Samorządów Wiejskich, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 23/IV/07

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 23 lutego 2007 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY PRUCHNIK NA 2007 r.

 

 TERMIN

 TEMATYKA POSIEDZEŃ

STYCZEŃ

 • przygotowanie planu pracy na 2007 r.
 • analiza budżetu Gminy Pruchnik na 2007 r.

LUTY

 • wysłuchanie informacji dokonanych prac w budżecie Gminy

MARZEC

 • zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006 r. - wydanie opinii o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy

KWIECIEŃ

 • kontrola w zakresie wydatków bieżących na utrzymanie dróg i oświetlenia ulicznego

MAJ

 • wysłuchanie informacji na temat bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy

CZERWIEC

 • kontrola wpłat na wodociągi, oraz płatności przez osoby fizyczne i prawne

LIPIEC

 • kontrola gruntów przyjętych na mienie komunalne - kontrola gospodarki w lasach

SIERPIEŃ

 • ocena stopnia realizacji budżetu Gminy na pierwsze półrocze 2007 r.

WRZESIEŃ

 • dokonanie przeglądu mienia komunalnego na terenie Gminy Pruchnik

PAŹDZIERNIK

 • wysłuchanie informacji na temat środków finansowych zdeponowanych w bankach, analiza zaciągniętych kredytów i pożyczek

LISTOPAD

 • wysłuchanie informacji na temat środków przekazanych na funkcjonowanie służby zdrowia
 • kontrola w zakresie wykorzystanych środków finansowych gminnego funduszu ochrony środowiska

GRUDZIEŃ

 •  podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2007

 

Komisja będzie na bieżąco realizować sprawy nie ujęte w planie, a wynikające z jej kompetencji. Termin realizacji zadań zawartych w planie pracy może ulec zmianie

 


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 23/IV/07

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 23 lutego 2007 r.

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETOWO - GOSPODARCZEJ RADY GMINY PRUCHNIK NA 2007 r.

TERMIN

 TEMATYKA POSIEDZEŃ

STYCZEŃ

 • ustalenie planu pracy Komisji na 2007 r.
 • analiza projektu budżetu Gminy na 2007 r.

LUTY

 • analiza wykorzystania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój Gminy Pruchnik (wodociągi, kanalizacja, budowa dróg)
 • przegląd stanu oświetlenia na terenie Gminy Pruchnik; budowa nowych punktów oświetlenia

MARZEC

 • analiza wykonania budżetu za 2006 r.
 • kontrola stanu technicznego dróg gminnych

KWIECIEŃ

 • podział środków finansowych zatwierdzonych w_budżecie na drogi gminne
 • ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Pruchnik; konserwacja zabytków

MAJ

 • przegląd obiektów mienia komunalnego w Gminie (mieszkania komunalne)
 • ocena stanu obiektów oświatowo - kulturalnych

CZERWIEC

 • przegląd przystanków PKS na terenie Gminy Pruchnik
 • ochrona środowiska (wywóz śmieci)

LIPIEC

 • analiza budżetu za I półrocze 2007 roku
 • przegląd mostów na terenie Gminy Pruchnik

SIERPIEŃ 

 • przegląd placówek oświatowych w Gminie Pruchnik do  początku nowego roku szkolnego
 • przegląd mienia komunalnego
 • lasy ( sprzedaż i wycinka drzew )

WRZESIEŃ 

 • analiza stopnia realizacji zadań inwestycyjnych w_Gminie

PAŹDZIERNIK

 • ocena przygotowania obiektów mienia komunalnego i_dróg na okres zimy

LISTOPAD

 • zapoznanie się z informacjami na temat stopnia wykonania budżetu z III kwartału bieżącego roku
 • propozycje budżetu Gminy Pruchnik na 2008 rok

GRUDZIEŃ

 • analiza wpłat z zobowiązań finansowych (podatki, opłaty za wodę kanalizację oraz inne zobowiązania dotyczące Gminy )
 • podsumowanie pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej za rok 2007

 

Komisja będzie na bieżąco realizować sprawy nie ujęte w planie, a wynikające z jej kompetencji.

Termin realizacji zadań zawartych w planie pracy może ulec zmianie.


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 23/IV/07

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 23 lutego 2007 r.

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ, ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA, OCHRONY P. POŻ., FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDÓW WIEJSKICH RADY GMINY PRUCHNIK NA 2007 r.

 

 

TERMIN

TEMATYKA POSIEDZEŃ

STYCZEŃ

 • analiza projektu budżetu Gminy na 2007 r.
 • analiza projektu budżetu z uwzględnieniem oświaty i_opieki zdrowotnej w gminie
 • spotkanie z dyrektorami szkół

LUTY

 • analiza projektu budżetu ze szczególnym uwzględnieniem placówek •oświatowych
 • sprawy bieżące (regulamin wynagrodzeń nauczycieli)
 • spotkanie z prezesami działających na terenie Gminy klubów sportowych i nauczycielami wychowania fizycznego poświęcone wypracowaniu propozycji podziału środków finansowych na rozwój sportu i_kultury fizycznej w gminie

MARZEC

 • zapoznanie się z układem wykonawczym budżetu
 • spotkanie z sołtysami
 • omówienie prac poszczególnych rad sołeckich na rzecz środowiska

KWIECIEŃ

 • zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006 r.
 • spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli
 • analiza arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2007/2008

MAJ

 • bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa na terenie Gminy
 • spotkanie z Gminnym Zarządem OSP
 • sprawozdanie z akcji POSESJA na terenie Gminy - Komendanta Policji, Kierownik Referatu Budownictwa

CZERWIEC

 • analiza wykonania budżetu GOPS - wykonanie zadań własnych w 2006 roku - Kierownik Ośrodka
 • prace przygotowujące imprezę sportową ph: „RAJD ROWEROWY

LIPIEC

 • omówienie wyników rozgrywek piłkarskich (zakończenie sezonu)
 • spotkanie z prezesami działających w gminie LKS-ów
 • omówienie pracy GCKSiT oraz Gminnej Biblioteki

SIERPIEŃ

 • przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego - analiza wykonania budżetu za I półrocze

WRZESIEŃ 

 • wysłuchanie informacji na temat sytuacji materialno - bytowej rodzin mieszkających na terenie naszej Gminy - Kierownik GOPS
 • sprawy bieżące

PAŹDZIERNIK

 • przestępczość wśród nieletnich - spotkanie z_dyrektorami szkół i Komendantem Policji
 • sprawy bieżące

LISTOPAD

 • analiza projektu budżetu Gminy na rok 2008
 • sprawy bieżące

GRUDZIEŃ

 • analiza wykonania budżetu - podsumowanie pracy komisji

   

Komisja będzie na bieżąco realizować sprawy nie ujęte w planie, a wynikające z jej kompetencji. Termin realizacji zadań zawartych w planie pracy może ulec zmianie


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie planów pracy Komisji starych Rady Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.02.2007 11:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż