Zarządzenie Nr 52/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 07.10.2020

w sprawie: powołania stałej komisji odbiorowej, której celem jest dokonywanie odbioru usług, dostaw, robót budowlanych, w tym: przedsięwzięć inwestycyjnych, budowlanych, remontowych, modernizacyjnych realizowanych przez Gminę Pruchnik.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3, w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. 1333 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Powołuję stałą komisję odbiorową, której celem jest dokonywanie odbioru usług, dostaw, robót budowlanych, w tym: przedsięwzięć inwestycyjnych, budowlanych, remontowych, modernizacyjnych realizowanych przez Gminę Pruchnik, w następującym składzie:
  a) pracownicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku,
  b) i/lub przedstawiciel wykonawcy i/lub kierownik budowy i/lub inspektor nadzoru – jeżeli zostali powołani do danej inwestycji, zadania, roboty budowlanej, usługi, dostawy,
  c) i/lub projektant jeśli sprawuje nadzór autorski,
  d) i/lub radny z miejscowości w której realizowano zadanie, robotę budowlaną, usługę, dostawę,
  e) i/lub Sołtys, Przewodniczący Rady Osiedla z miejscowości, w której realizowano zadanie, robotę budowlaną, usługę, dostawę,
  f) Kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, gminnej osoby prawnej lub osoba przez niego wskazana, jeżeli zadanie, robota budowlana, usługa, dostawa dotyczy danej jednostki organizacyjnej Gminy Pruchnik.
 2. Komisja pracuje w składzie minimum trzech osób i spośród siebie może wybrać przewodniczącego komisji.

§ 2.

Zadaniem komisji będzie dokonanie czynności:

 • odbioru wykonywanych robót budowlanych, usług, dostaw zgodnie z zawartą umową, zamówieniem itp.,
 • odbioru końcowego zrealizowanych zadań, robót budowlanych, usług, dostaw.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie nr 69/2019 z dnia 27-12-2019 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 52/2020 z dnia 7 października 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:07.10.2020 18:11
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:07.10.2020 18:11