Zarządzenie Nr 53/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 16.10.2020

w sprawie: wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zarządza się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się wykreślić z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pruchnik:

  • Budynek drewniany w m. Jodłówka 319, położony na działce nr ewid. 294 – Karta Gminnej Ewidencji Zabytków nr GEZ-48.

§ 2.

Obiekt nie figuruje w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

§ 3.

Wykreślenie spowodowane jest złym stanem technicznym obiektu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 53/2020 z dnia 16 października 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:16.10.2020 20:51
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:16.10.2020 20:51